Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru (TRACECA) Projesi‟nde Türkiye‟nin Demiryolu Stratejileri Neler Olmalıdır?

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: What should be the railway strategies of Turkey on Transport Corridor Europa Caucasus Asia (TRACECA) Project?

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, International relations,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Çetin, Mesut (Preparer), Yavuz, Celalettin (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1.TRACECA Projesi

2.UlaĢtırma

3.AB

4.Türkiye

5.Asya

-----

1.TRACECA Project

2.Transportation

3.European Union

4.Turkey

5.Asia


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

21.yüzyılın finans, pazar alanı, mal ve bilgi akıĢı,

makroekonomik geliĢmelerin ana yönlerine iliĢkin analizlerinden anlaĢılacağı üzere ABDAvrupa

ve Asya üçgeninde geliĢecektir. Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla

bağımsızlığını kazanan ülkeler, kendilerini dünyaya kabul ettirmek ve

geliĢimlerini kazanabilmek için serbest pazar arayıĢı içine girmiĢlerdir. Bu

bölge AB için ucuz enerji ve hammaddenin elde edildiği, karĢılığında üretilen

malların satıldığı yeni pazarlar anlamına gelmektedir. UlaĢtırma yatırımları,

uluslararası ticaretin en önemli öğelerinden birisidir. Dolayısıyla AB‟nin

bölgeyle ilgili stratejisinin temelini ulaĢtırma yatırımları oluĢturmaktadır.

Avrupa-Kafkasya-Asya UlaĢtırma Koridoru (TRACECA) Projesi sayesinde

AB, Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi üzerinden Asya‟ya açılabilecek,

uluslararası transit ticaret, en hızlı ve kolay bir Ģekilde hayata geçecektir.

Türkiye bu coğrafyada sahip olduğu stratejik konumundan dolayı projeden

doğrudan etkilenmektedir.----

As it is understood by the analysis made on the main aspects of macroeconomic

developments, the fields of finance, market place, goods and

information flow of the 21th century, will be developing in the USA-Europe-

Asia triangle. The countries which gained independence after the fall of

Soviet Union have started to search for free market in order to get the

acceptance of other countries and to increase their development rate. This

region means new markets for EU in which they can have cheap energy and

raw material, and sell manufactured goods in return. Investments on

transportation are one of the most important elements of international trade.

Therefore, the strategy of European Union is based on transportation

investments. Thanks to Europe-the Caucasus-Asia Transport Corridor

Project (TRACECA), EU will be able to reach Asia by going through the Black

Sea, Caucasia and the Caspian Sea, and international transit trade will be

more rapidly and easily implemented. Due to its strategic geographical

position in the region, Turkey is affected directly by the Project.

 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 1
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2555
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 6
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 6

LINK_STATS