Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ortadoğu Barışında Güvenlik ve İşbirliği Modeli Arayışları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Search for a Model of Security and Cooperation in the Middle East Peace Process

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: International relations, POLITICAL SCIENCE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Gürson, A. Poyraz (Thesis Advisor), Özdemir, Erbil (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1.Ortadoğu

2.Ortadoğu Güvenliği

3.Güvenliğin Bölgeselleşmesi

----

1. Middle East

2. Middle East Security

3.Regionalization of Security


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Ortado

ğu bölgesi özellikle yirminci yüzyılın başından itibaren birçok sorun ile birlikte

an

ılmaya ve adlandırılmaya başlamıştır. Bu bölge özellikle güvenlik açısından

birbirinden farkl

ı pek çok risk faktörünü de beraberinde getirmiştir. Tarih boyunca

oldu

ğu gibi halen de dünya enerji kaynaklarının neredeyse yarısına yakınına sahip

olmas

ı, bölgeler ve kıtalar arası enerji ve ticaret koridoru oluşturması, jeopolitik ve

jeostratejik öneme haiz olmas

ı sebebiyle Ortadoğu bölgesi sürekli olarak istikrarsızlık

ve çat

ışma ortamına maruz kalmıştır. Ortadoğu Bölgesinde meydana gelen her türlü

istikrars

ızlık ve çatışma, başta bölge ülkeleri olmak üzere bölge dışı büyük güçler

vas

ıtasıyla da tüm dünyayı etkileyen ve meşgul eden bir konu haline gelmiştir. Bu

nedenle bu tez çal

ışmamda, bu kadar büyük öneme sahip bir bölgenin hem kendi

içinde hem dünya genelinde refah, güven ve i

şbirliği ortamını sağlayabilmek adına

t

ıpkı dünya üzerindeki diğer bölgelerde olduğu gibi öncelikle bu bölgenin güvenlik,

istikrar ve i

şbirliğini sağlayacak etken ve öncü olabilecek bir örgüt ve/veya oluşumun

gereklili

ği anlatılmaya çalışılmıştır.----

The Middle East region has been associated with numerous issues since the

beginning of the twentieth century. The region has suffered from many diverse

security risk factors. Having almost half of the world’s energy sources, being a trade

and energy corridor between regions and continents, and carrying geopolitical and

geostrategic importance, the Middle East has been exposed to continous instability

and conflict. Any instabiliy and conflict in the Middle East has become a concern

affecting initially other nations in the region, then eventually the rest of the globe via

powers outside the region. This is why in my thesis, I seek to explain the necessary

organizations or constitutions that can efficiently lead the region to security, stability

and cooperation within itself and the rest of the world, in order to ensure comfort,

confidence and cooperation in a region with such importance.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 51
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 51

LINK_STATS