Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ENHANCING CIVIL ENGINEERING EDUCATION USING ACTIVE LEARNING TECHNIQUES

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİ KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Engineering (General). Civil engineering (General),

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Çalışkan, Nihan Tuğba (Preparer), Mertol, Halit Cenan (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/762/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
67621-67622 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/762/10013237.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Civil Engineering Education, Active Learning, Statics, Dynamics, Strength of Materials, Fundamentals of Reinforced Concrete.----

ĠnĢaat Mühendisliği Eğitimi, Aktif Öğrenme, Statik, Dinamik, Mukavemet, Betonarmenin Temelleri.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

In the last few decades the civil engineering prefession has rapidly developed to be able to adapt to changing conditions in various areas worldwide. Besides, the 21

st century students are also completely different from the students who lived in the 20th

century. The advances in technology have a great influence on these students. They don’t know the life before computer, cell phones etc.

The traditional educational methods containing passive teaching methods no longer work for current students. Most of the students in this century are active learners and active teaching methods should be used to be able to get good performance from these students.

In this study computer games, hands-on-practices, experiments, laboratory works used as active teaching methods and applied on different courses such as Statics, Dynamics, Strength of Materials, and Fundamentals of Reinforced Concrete, and the change in students’ performance is evaluated.

 

----Son yıllarda, inĢaat mühendisliği, dünya çapındaki çeĢitli alanlardaki değiĢen koĢullara uyum sağlayabilmek için hızla geliĢmiĢtir. Bununla birlikte 21. Yüzyıl öğrencileri de 20. Yüzyıl öğrencilerinden oldukça farklıdır. Bu öğrenciler üzerinde teknolojideki geliĢmelerin büyük etkileri vardır.

Pasif öğrenme metodlarını içeren geleneksel eğitim metodları artık Ģimdiki öğrenciler üzerinde baĢarılı olamamaktadır. Bu dönemdeki öğrencilerin çoğu aktif öğrenme metodları kullanırlar ve onlardan iyi performans alabilmek için aktif öğretme metodları kullanılmalıdır.

Bu çalıĢmada, bilgisayar oyunları, uygulamalı alıĢtırmalar, laboratuvar çalıĢmaları aktif öğretme metodları olarak kullanılmıĢtır ve bu metodlar, statik, dinamik, mukavemet ve betonarme derslerine uygulanmıĢ, öğrenci performanslarındaki değiĢim gözlenmiĢtir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 7
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 7

LINK_STATS