Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

A DATABASE DESIGN METHODOLOGY FOR COMPLEX SYSTEMS

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: KARMAŞIK SİSTEMLER İÇİN VERİTABANI TASARIM YÖNTEMİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Electronic computers. Computer science, SCIENCE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Çağıltay, Nergiz (Thesis Advisor), Topallı, Damla (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

database design; software development process; conceptual data model; defect difficulty level; defect detection performance ----

veritabanı tasarımı; yazılım geliştirme aşamaları; kavramsal veri modeli; hata zorluk derecesi; hata bulma performansı


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

The quality of the software is directly related to addressing the users' needs and their level of satisfaction. To reflect user requirements to the software processes, correct design of the database model provides a critical stage during software development. Database design is a fundamental tool for modeling all the requirements related to users' data. The possible faulty conditions in database design have adverse effects on all of the software development processes. The possible faulty conditions can also cause continuous changes in the software and the desired functionality of the targeted system which may result in user dissatisfaction. In this context, reflecting the user requirements accurately in the database model and understanding of the database model correctly by every stakeholder involved in the software development process is the factor that directly affects the success of the software systems. In this study, a two-stage conceptual data modeling approach is proposed to reduce the level of complexity, to improve the understandability of database models and to improve the quality of the software. This study first describes the proposed two-stage conceptual data modeling. Then the proposed method’s impact on software engineers’ comprehension is also investigated and the results are examined. Results of this study show that, the proposed two-stage conceptual modeling approach improves the understanding level of software engineers and eliminates possible defects in this stage. -----

Yazılımın kalitesi, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve memnuniyetlerini sağlamakla doğrudan ilgilidir. Kullanıcı gereksinimlerini yazılım süreçlerine yansıtmak için, veritabanı modelinin doğru tasarlanması, yazılım geliĢtirme sürecinde kritik bir aĢamayı oluĢturur. Veritabanı tasarımı, kullanıcıların veriler ile ilgili tüm gereksinimleri modellemeleri için önemli bir araçtır. Veritabanı tasarımındaki olası hatalı durumlar, tüm yazılım geliĢtirme süreçlerine yansımaktadır. Olası hatalı durumlar aynı zamanda yazılımda ve amaçlanan sistemin iĢlevselliğinde sürekli değiĢimlere de sebep olabilmektedir. Bu durum kullanıcıların memnuniyetsizliğiyle sonuçlanabilir. Bu bağlamda, kullanıcı gereksinimlerini veritabanı modelinde tam olarak yansıtmak ve veritabanının yazılım geliĢtirme sürecinde yer alan herkes tarafından doğru anlaĢılması, yazılım sistemleri geliĢtirmedeki baĢarıyı doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu çalıĢmada, karmaĢıklık derecesini azaltarak veritabanı modellerinin anlaĢılabilirliğini artırmak ve yazılım kalitesini yükseltmek amacıyla iki aĢamalı bir kavramsal veri modelleme yöntemi önerilmektedir. Bu çalıĢmanın baĢında önerilen iki aĢamalı kavramsal veri modelleme anlatılmaktadır. Sonrasında deneysel çalıĢmalar ve formüller yoluyla, önerilen yöntemin yazılım mühendislerinin kavrayıĢı üzerindeki etkisi incelenmekte ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Bu çalıĢmanın sonucunda, önerilen iki aĢamalı kavramsal modelleme yönteminin yazılım mühendislerinin kavrayıĢını kolaylaĢtırdığı ve bu aĢamadaki olası hataları önleyebileceği görülmektedir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 64
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 64

LINK_STATS