Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu ve Türkiye’de Gelişimi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Individual Application in Constitutional Jurisdiction and its Development in Turkey

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: LAW,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Fidan, Seda Duysak (Preparer), Köker, Levent (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/726/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
66321-66322 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/726/10002027.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1. Anayasa Yargısı

2. Bireysel Başvuru Yolu

3. Temel hak ve özgürlükler

4. İhlal

5. Ulusal son hukuksal çare

----

1. Constitutional Jurisdiction

2. Individual Application

3. Fundamental Rights and Freedoms

4. Violation

5. Last national, legal remedy


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Anayasa yargısı, Anayasa hukukuna uygunluğu doğrudan güvence

altına alan ve mahkemelerce yerine getirilen her türlü yargısal faaliyet olarak

tanımlanabilir. Yazılı ve sert anayasaların bulunduğu sistemlerde, siyasi

iradenin benimsemesi sonucu kanunların anayasaya aykırı olamayacağının

denetim işi ve özgürlükleri koruma fonksiyonu anayasa yargısına

bırakılmıştır.

Anayasa Mahkemesinin temel görevi kuşkusuz anayasa ile gösterilmiş

normların Anayasaya uygunluğunu denetlemektir. Anayasa mahkemesi bu

denetimini “dava yolu” ve “itiraz yolu” ile yerine getirirken 7 Mayıs 2010

tarihinde TBMM tarafından kabul edilip 13 Mayıs 2010 tarihli Resmi

Gazete’de yayınlanan, ancak 12 Eylül 2010 tarihli halkoylaması sonucunda

geçerli oyların %57,88’ini alarak 23.09.2010 günlü 27708 sayılı Resmi

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5982 sayılı Anayasa Değişikliği

Hakkında Kanun ile Anayasamızın 148. Maddesine eklenen fıkralarla

“bireysel başvuru yolu” da eklenmiştir.

Anayasamızın 148. maddesi ve 30.03.2011 tarihli Anayasa

Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 6216 sayılı kanunun

45-51. maddeleri ile yasal dayanağı oluşturulan bireysel başvuru yolu, temel

hak ve hürriyetleri kamu gücü tarafından ihlal edilen bireylerin başka başvuru

yollarını tükettikten sonra Anayasa Mahkemesine başvurmalarıdır.----

The fundamental function of the Constitutional Court is undisputedly

supervising the conformance to the Constitution of the norms designated by

the Constitution. While the constitutional court performs this supervision

through “legal remedies” and “contention of unconstitutionality”, the

“individual application option” has also been added through the provisions in

Article 148 of the Law on the Amendment of the Constitution numbered 5982

which was adopted by the Turkish Grand National Assembly (TBMM) on 7

May 2010 and published on the Official Gazette dated 13 May 2010 but

came into force upon its announcement in the Official Gazette 23.09.2010

numbered 27708 receiving 57,88% of the public vote dated 12 September

2010.

The individual application option, having is legal basis on the Article

148 of the Constitution as well as the articles 45 to 51 of the law numbered

6216 regarding the Foundation of the Constitutional Court and Judicial

Procedures dated 30.03.2011, enables the individuals whose fundamental

rights and freedoms are violated by public power, to apply to the

Constitutional Court where no other legal solution remains.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 52
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 52

LINK_STATS