Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye’de Kalkınma ve İşbirliği Dış Yardımlarının Kurumsallaşması

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Institutionalization of Development and Cooperation Foreign Aids in Turkey

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, International relations,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Şahin, Sülayman (Preparer), Gürson, Poyraz (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/725/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
66323-66324 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/725/10003422.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
1- Dış yardımlar
2- Uluslararası işbirliği
3- Uluslararası örgütler
4- Kurumsallaşma
5- Geri kalmışlık
-----
1- External aids
2- International cooperation
3- International organizations
4- Institutionalization
5- Behindhand

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Çalışmanın konusu, Dünya’da sürekli gelişen uluslararası yardım
stratejilerinin paralelinde, Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve uluslararası
kuruluşlarla yapılan anlaşmalara göre oluşan
kurumsallaşma sürecini incelemek ve
önerilerde bulunmaktır.Günümüzde nitelik ve nicelik olarak çeşitlilik gösteren uluslararası
yardımların başlangıcı, 1. Dünya Savaşı sonrası ve 2. Dünya Savaşı sürecinde,
ABD’nin Rusya, İngiltere, Fransa, Yunanistan ve Türkiye’ye yaptığı yardımlardır.
ABD söz konusu yardımlarını bilahare ünlü Truman ve Marshall yardımlarını
planlamak ve uygulamaya koymak suretiyle devam ettirmiş ve zaman içinde birçok
dönüşüme tabi tutmuştur.
Temel insani değerlerin uluslararası sözleşmelere bağlanarak ön plana
çıkması; yoksulluk, geri kalmışlık ve terör ile mücadele, geleneksel olarak eski
sömürgelerine yardım eden sanayileşmiş batı ülkelerini, diğer bölgelere de yardı
metmeye zorlamıştır.Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesinde UNDP koordinatörlüğünde kalkınma
programları uygulanmaya başlanmış ve Marshall Planı ile doğan OEEC,
Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu OECD’ye dönüştürülmüştür. Diğer yandan 2.
Dünya Savaşı sonrası oluşan güç dengesinin ortaya çıkardığı NATO, Varşova
Paktı’nın dağılmasıyla amaç değiştirmiş ve Barış İçin Ortaklık Projesini
uygulamaya koymuştur. Bugün bütün dünyada, birçok ülke, BM alt kuruluşları,
OECD, uluslararası finans organizasyonları ve sivil toplum kuruluşları Binyıl
Kalkınma Hedefleri olarak belirlenen ilkeleri uygulamaya çalışmaktadır. Ancak
bazı ulusların ‘sömürge’ konusundaki geçmiş tecrübeleri bazı tartışmalara da yol
açmaktadır.
-----The subject of the study is to examine the institutionalization process of foreign
aid implementations in Turkey, emerged to meet necessities of related international
agreements and national legal arrangements, in parallel position to constantly
evolving international aid strategies in the world and make suggestions on above
mentioned institutionalization process.
The beginning of international aid mechanism which displays variety in kind
and quantity today is U.S.A’s aids to Russia, Britain, France, Greece and Turkey post
World War I and during World War II. The United States has carried on this kind of
aids by planning and implementing the well-known Truman and Marshal aids and
transformed the aid modality many times over time.
Emerge of core human values to forefront in connection with international
agreements, struggling under poverty, backwardness in economic development and
combat with terrorism have forced the western industrialized countries which
traditionally support their former colonies, to help other regions as well.
Implementation of international development programs has started within the
United Nations Organization and the OEEC which was born in connection with
Marshal Plan, was transformed to OECD including Turkey as a founding member
country. On the other side, new power balance emerged after World War II caused
establishment of NATO which changed its goals as a result of dissolution of Warsaw
Pact and started ‘‘Partnership for Peace Project’’. Today, many countries all over the
world, the UN, OECD, international financial organizations and non-governmental
organizations are active on implementation of the principles lined up by the
Millennium Development Goals. However some Nations’ past experiences in
colonialism give rise to some controversies.
 
 
 
 

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 57
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 57

LINK_STATS