Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye’de Liberalizm (1980–1999): Neoliberal Politikaların Türk Politik-Ekonomisine Etkileri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Liberalism in Turkey (1980–1999): The Effects of Neo-liberal Policies of Turkish Political-Economy

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Economic history and conditions,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Utku, Mustafa Kemal (Thesis Advisor), Cizrelioğulları, Mehmet Necati (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/720/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
66209-66210 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/720/10002459.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1. Neo-liberalizm

2. Turgut Özal

3. 24 Ocak Kararları

4. 12 Eylül

4. Avrupa Birliği

----

1. Neo-liberalism

2. Turgut Özal

3. Decisions of 24 January

4. 12 September

5. European Union

 


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bütün Dünya Devletlerini etkisi altında bırakan liberalizm, 20. Yüzyılda

dünya krizine girilmesiyle, müdahaleci devlet politikasını ortaya çıkarmış, devletin

iktisadi ve siyasi alanlarda kendini yeniden yapılandırması gereksinimini

doğurmuştur. Türkiye’de de 1970 yılına kadar uygulanan devletçilik politikası,

enflasyon, döviz darboğazı, terör olayları, işçi olayları ve siyasi istikrarsızlıkların

yaşanmasının ardından ülkenin daha da kötüye gitmesi, siyasi ve ekonomik

alanlarda yeniden yapılandırılma gereksinimini doğurmuştur. Türkiye’de yaşanan

siyasi istikrarsızlık ve toplumsal sorunların ekonomiyle birleşmesi, 1980 sonrası neoliberal

dönüşümü getirmiştir. Bu döneme kadar, liberalizmin etkili olamamasının

nedeni ise, liberalizme yönelik girişimlerin, iktidar grupları ile örtüşememesi,

oluşturulan liberal yapının Türkiye’deki siyasi ve ekonomik politikaların

uygulanmasını tam anlamıyla gerçekleştirememesidir. Bu da ülkeyi daha zor duruma

sokmuştur.

Türkiye’de neo-liberal dönüşümün figürü olan Turgut Özal’la uygulanan 24

Ocak kararları ile Türk politik ekonomisinde tarihe geçen kararlar alınmış ve

liberalleşme ekseninde yapısal dönüşüm sağlanmıştır. Bu dönüşüm 12 Eylül askeri

darbesiyle uygulama alanı bulmuştur. Turgut Özal’la gerçekleştirilen neo-liberal

politikalar ile ekonomi dış rekabete açılmış, özelleştirmeler yapılmış ve devlet

küçültülmüştür. Bu durum ilk süreçte olumlu sonuçlar göstermesine rağmen, gerekli

sosyal, siyasal alt yapı oluşturulmadan uygulanmak istendiğinden sonraki

dönemlerde olumsuz sonuçların yaşanmasına neden olmuştur.

Özal iktidarı döneminde ekonomik alanda liberal temalar ön plana çıkarken,

liberalizmin siyasi yönü eksik kalmıştır. Bu dönemde, demokratikleşme ve insan

haklarına yönelik yeterli gelişme sağlanamamıştır. Özal’ın anlayışı, ekonomik

134

liberalleşmenin hem siyasi liberalizmi hem de demokratikleşmeyi beraberinde

getireceği doğrultusundaydı. Özal’ın Avrupa Birliği sürecindeki ısrarı sonucunda

1990 sonrası AB süreci bağlamındaki gelişmeler, hem ekonominin hem de siyasetin

Avrupa ile bütünleşmesi için Türkiye’de demokratikleşme çabalarını gündeme

getirmiştir.-----

All world government that liberalism, when the crisis emerged, interfering

with the government understanding of the 20th century. The results of government

policies has emerged from the economic and political reconstruction. This process

Turkey led to the economic crisis, political and social problems. This issues,

inflation, foreign Exchange bottleneck, terrorist incidents, employee events and

political inability. This process has led to further worsening of Turkey. After 1980,

Turkey political instability and social problems in the economy have made the

transformation of neo-liberal. The reason for this period made in the direction of

liberalism; liberalism effective interventions, the ruling group in politics and the

liberal structure of nonoverlapping, the implementation of economic policies more

difficult situation the country died.

The figure of the neo liberal transformation in Turkey is Turgut Ozal on 24

January with the history and the economy of the Turkish political liberalization with

decisions on the axis of the transformation. This transformation has found

application to the military coup on September 12.Turgut Ozal in the neo liberal

policies carried out with foreign competition opened the economy, with

customizations were made and Government has decreased. This is the first positive

results in the process, although the social, political, infrastructure can be built next to

the desired periods of negative results be applied has been inflicted.

Özal government in the economic field during the liberal themes to the fore,

 

while the political aspect of liberalism have remained missing. During this period,

the democratization did not provide significant improvement in the human rights

context. The understanding of economic liberalisation and political liberalism of

Ozal and democratization would entail. After 1990, Özal's insistence that the process

of the European Union, both developments in the context of the process of the

European Union, after the economy and the politics of European integration has

brought the democratization efforts in Turkey.

 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 837
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 834

LINK_STATS