Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ulus Devletin Geleceği

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Future of Nation State

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, Political theory. The state. Theories of the state, Nationalism. Nation state,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Çeçen, Baran (Preparer), Utku, Mustafa Kemal (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/672/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
64280-64281 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/672/458484.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 07-01-2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

 

1.Ulus

2.Ulus Devlet

3.Egemenlik

4.KüreselleĢme

5. Yıpranma

--------

1. Nation

2. Nation-state

3. Sovereignity

4. Globalization

5. Deterioration

 


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu yüksek lisans çalıĢması ulus devletin geleceği üzerine hazırlanmıĢtır. KüreselleĢme döneminin baĢlamasıyla beraber uluslararası tekelci Ģirketlerle ulus devletler karĢı karĢıya gelmiĢtir. Batı bloğunun egemenliği altındaki uluslararası kuruluĢların desteklediği küresel politikalar ulus devletlerin yapılarını değiĢtirerek güçlerini kırarak zayıflatmıĢtır. Yarı yarıya güç kaybeden ulus devletler ciddi bir bulanıma sürüklenerek yola devam etme konusunda zorlanmaya baĢlamıĢtır. ĠĢte bu master tezi, böylesine bir çıkmaza sürüklenen ulus devletlerin geleceğini incelemektedir.

Tezin birinci bölümünde ulus sorunu, uluslaĢma ve ulusçuluk olarak iki ayrı baĢlıkta incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde ulus devlet olgusu, ulus devletin doğuĢu ve tanımı olarak gene iki ayrı alt baĢlıkta ele alınmıĢtır. Tezin üçüncü bölümü bütünüyle ulusal egemenlik kavramı ve tartıĢmalarına ayrılmıĢtır. Siyasal egemenliğin uluslardan sermayeye geçmesiyle baĢlayan egemenlik tartıĢmaları bu bölümde incelenmiĢtir. Dördüncü bölümde ise ulus devlete yönelen tehditler, küreselleĢme ve yıpranma baĢlıkları altında iki alt bölümde açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Yıpranma nedenleri arasında ekonomik ve demokratik geliĢmeler ile dinsel cemaatlerin desteklenmesi gibi konular üzerinde durulmuĢtur. Ġlk dört bölüm açıklamalarından hareket edilerek beĢinci bölümde ulus devletin bugünü anlatılmıştır.----

This post-graduate study is about the future of nation-state. Along with the start of globalisation era, nation states came face to face with international monopolist companies. Global politics supported by international corporations that are under the supremacy of the Western Bloc have changed the structure of nation states,thus weakening those states. Nation states, who lost half of their power, are having problems continuing their way by being dragged into a serious depression. This post-graduate thesis hereby studies the future of nation-states, those dragged into such a dead-end. In the first part of this study, the issue of nation is examined under two main titles: Becoming A Nation and Nationalism. In the second part, the fact of nation-state is examined under the titles of “The Birth of Nation-state” and “The Description of Nation-state”. The third part is solely reserved for the concept of national sovereignity and the discussions. And in the fourth part, the threats against nation-state are explained under the titles of “Globalisation” and “Deterioration”. The subjects like economical and democratic development and the support for religious congregations are examined among the reasons of deterioration. In the fifth part, the nation-state today is explained based on the studies in the first four parts.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 2
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2

LINK_STATS