Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

The Role of Macroeconomic Instability on Economic Growth Rate: The Case of Colombia, 1950-2009

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Makroekonomik Istikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolü: Kolombiya Örneği, 1950-2009

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Economic history and conditions, By region or country,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: İsmihan, Mustafa (Thesis Advisor), Pulido Pedraza, Johanna Alejandra (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/610/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63071-63072 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/610/439485.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı İktisat Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Macroeconomic instability, Economic growth, Human capital,

Physical capital, Cointegration.----Makroekonomik istikrarsızlık, Ekonomik büyüme, Beşeri

sermaye, Fiziki smaye, Eşbütünleşim.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

The main objective of this thesis is to investigate the role of

macroeconomic instability on economic growth in Colombia, by utilizing a

production function approach, over the 1950-2009 period. Additionally, the

role of openness and capital formation (both physical and human) on

economic growth are investigated. In doing so, this thesis has used modern

time series techniques, such as unit roots, cointegration analysis and error

correction models.

Both the descriptive and econometric evidence show that the recurrent

macroeconomic instability episodes seriously and negatively affected the

growth potential of the Colombian economy during the 1950-2009 period.

Empirical results also suggest that the growth in output is positively affected

from physical and human capital formation but negatively affected from

openness over the long term. Additionally, it is also found that in the long

term, the output can adapt itself faster (in approximately three years) to the

changes in macroeconomic instability and capital stock.----

Bu tezin temel amacı makroekonomik istikrarsızlı

ğın Kolombiya’nın

ekonomik büyümesi üzerindeki etkisini 1950-2009 yılları arasında üretim

fonksiyonu yakla

şımıyla araştırmaktır. Ek olarak, dışa açıklık ve sermaye

birikiminin (hem fiziki hem de be

şeri) ekonomik büyüme üzerindeki rolü analiz

edilmi

ştir. Bunun için bu tez birim kökler, eşbütünleşim analizleri ve hata

düzeltme modelleri gibi modern zaman serisi tekniklerini kullanmı

ştır.

Tasviri ve ampirik sonuçlar, tekrar eden makroekonomik istikrarsızlık

süreçlerinin, 1950-2009 dönemi boyunca, Kolombiya ekonomisinin büyüme

potansiyelini ciddi ve olumsuz etkiledi

ğini göstermektedir. Ampirik sonuçlar,

çıktıdaki büyümenin, uzun vadede, fiziki ve be

şeri sermaye birikiminden

olumlu ancak dı

şa açıklıktan olumsuz etkilendiğini de göstermektedir. Ayrıca,

uzun vadede, çıktının kendisini sermaye birikimindeki de

ğişime ve

makroekonomik istikrarsızlı

ğa daha çabuk (yaklaşık üç yıl içinde) uyarladığı

bulunmu

ştur.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 2
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2

LINK_STATS