Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

History and Translation: A Study on the History of Technical Translation in Turkey

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Tarih ve Çeviri: Türkiye de Teknik Çeviri Tarihi üzerine bir Çalışma

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: LANGUAGE AND LITERATURE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Aksoy, N.Berrin (Thesis Advisor), Atay, Nuh Naci (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Çeviri Bilimi Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
Çeviri Tarihi,Teknik Çeviri,
Osmanlılarda Teknik Çeviri,Türkiyede Teknik Çeviri,Çeviri Faaliyetleri.----History of Translation, Technical Translation,Technical Translation in the Ottomans,Technical Translation in Turkey,Translation Activities.

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
In the globalized world, with the advancement of technology and increasing
demand for technical communication, technical translation gained a significant
importance. Today, in the world, technical translation comprises almost 90 % percent of
the world’s total translation and this situatio
n necessitates attention to be given to the
context of technical translation from a multi-dimensional viewpoint.
Within this context, the relation between History and Translation come to the fore in
terms of recording of the past events and characters in chronological and geographical
order in terms of making a study on the workings of technical translation. On the other
hand technical translation has been of secondary importance in a Translation Studies
corpus. Thanks to academic studies and surveys, and the growing demand for technical
translation and the technical writing, technical translation with all its historical and
linguistic aspects has began to be taken up by and large. Framed by such a background,
this thesis aims to make a study on the history and development of technical translation in
Turkey. It begins from the Ottomans and focuses on the relation between History and
Translation for a theoretical background and moves from there to make a survey of how
technical translation developed and took place in Turkey dating back to Seljuks and the
Ottomans, and all the way into the Turkish Republic.----
Küreselleşen dünyada, teknolojinin gelişmesi ve teknolojik iletişime olan talebin
artmasıyla birlikte, teknik çeviri oldukça büyük bir önem kazanmıştır. Günümüzde,
dünya genelinde yapılan çevirilerin büyük bir kısmını teknik çeviri faaliyetleri
oluşturmaktadır. Bundan dolayı teknik çeviri konusuna çok boyutlu bir bakış açısıyla
önem verilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda, geçmiş olayların ve karakterlerin kronolojik ve coğrafi olarak kayıt
altına alınması açısından tarih ve çeviri arasındaki ilişki, teknik çeviri çalışmalarına önem
verilmesi anlamında, ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan çeviri araştırmaları korpusunda
teknik çev
iriye yeteri kadar önem verilmemiştir. Akademik çalışmalar ve araştırmalar
sayesinde, teknik çeviri ve teknik yazıma olan talebin gittikçe artması dolayısıyla tüm
tarihi ve dilbilimsel yönleri ile teknik çeviri geniş anlamda ele alınmaya başlanmıştır.
Böyl
esine bir arka plan ile çerçevesi belirlenmiş olan tezimiz, Türkiye’deki teknik
çvirinin tarihi ve gelişmi üerine bir çlışa yapmayıhedeflemektedir. Kuramsal arka
planıortaya koymak içn, Osmanlı’lardan başayı tarih ve çviri arasıdaki ilişiye
od
aklanılmış ve buradan hareketle teknik çevirinin Selçuklu ve Osmanlı’dan itibaren
Tükiye Cumhuriyetini de kapsayarak ükemizde nası gelişiğ ve yer aldığıüerine bir
araşıma yapımışı.

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 4
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2441
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 20
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 20

LINK_STATS