Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

1993 Yılından Sonra Türkiye-İsrail Askeri İlişkileri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Military Relations Between Israil and Turkey After 1993

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, International relations,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Gürson, Poyraz (Thesis Advisor), Belal, Bashar (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/602/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63015-63016 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/602/430283.PDF


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

İ

srail, Türkiye, askeri ilişkiler, modernizasyon, Arap

dünyas

ı.----Israel, Turkey, military relations, modernization, Arab world


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Türkiye-

İsrail ilişkileri İsrail devletinin kuruluşundan bu yana inişli çıkışlı

bir seyir izlemi

ştir. 1990’lı yıllarda Orta Doğu’daki en güçlü ittifaklardan birine

dönü

şen Türkiye-İsrail ilişkileri, 2000’li yıllarda kötüleşmeye başlamış olup bu

kötüle

şme günümüzde de devam etmektedir.

Türkiye-

İsrail ilişkilerinin en güçlü yönlerinden biri askeri ilişkiler

olmu

ştur. 1990’lı yıllarda yoğun bir modernizasyon sürecine giren Türk

ordusu,

İsrail’in teknolojik olanaklarından önemli ölçüde yararlanmıştır. İsrail,

Türk ordusuna modernizasyon konusunda gerekli hizmeti verip Türk

ordusuna çe

şitli silah türleri vermiştir. Bu arada savunma sanayi alanında çok

say

ıda ortak proje gerçekleştirmiş ve ortak askeri tatbikatlar yapılmıştır.

Ayr

ıca güvenlik ve istihbarat konularında Türk ve İsrail orduları iş birliği

yapm

ıştır.

ABD taraf

ından desteklenen Türkiye_İsrail ilişkileri, 1993-1999 yılları

aras

ında her üç tarafın bölgedeki çıkarlarına hizmet etmeyi amaçlamaktaydı.

2000'li y

ıllarda ise Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler yakınlaşma

anlam

ında yeniden şekillenerek pekiştirilmiştir.----

Turkish-Israeli relations continued with ups and downs since the

establishment of the state of Israel. While the Turkish-Israeli relations

became one of the strongest alliances in the world in the 1990’s, started to

deteriorate in the 2000’s and this deterioration is still going on.

One of the strongest aspects of the Turkish-Israeli relations has been

the military relations. Turkish Armed Forces which went under an intensive

modernization process in the 1990’s, considerably benefited from the

technological opportunities of Israel. Israel has given the necessary service

to the modernization of the Turkish Armed Forces and provided the Turkish

Armed Forces with a wide variety of weapons. Many joint projects have been

realized and joint military drills have been conducted. Besides these, Turkish

and Israeli armed forces cooperated on security and intelligence issues.

The Turkish- Israeli relations supported by the United States of

America aimed between 1993-1999 at serving the mutual interests of the

three parties in the region. While the years 2000 and after witnessed the

reshaping ,reinforcing and reapproaching in the relations between Turkey

and the Arab countries..

 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 6
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 6

LINK_STATS