Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Dünyada ve Türkiye'de E-Ticaret:Tüketicilerin İnternet Üzerinden Alışveriş Alışkanlıkları Üzerine Bir Uygulama

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2012

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Social structure, Social change,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Arpacı, Tamer (Thesis Advisor), Uluçay, Utku (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/591/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
63021-63022 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/591/442518.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi (MBA) Yüksek Lisans Programı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
İnternet ,İnternet üzerinden alışveriş ,E-ticaret E-tüketici ,Tüketici Davranışı.----
Internet ,Online Shopping ,E-trade ,E- consumer ,Consumer Behaviour

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Günümüzün ticari koşullarında e-ticaret sunduğu kolaylık ve imkanlardan dolayı, taraflarına ulusal ve uluslar arası pazarlarda çok daha geniş bir alanda, faaliyet gösterme imkanı sağlamaktadır. Bu nedenle, dünya ticaretinde elektronik ticaretin önemi de, payı da giderek artmaktadır. Türkiye’de ise e-ticarette bir takım altyapı sorunları olsa da her geçen yıl internet üzerinden alışveriş yapılma oranı, e-ticaret yapan işletme sayısı ve toplam e-ticaret gelirleri bir önceki yıla göre artış göstermektedir. Buna bağlı olarak da e-ticaretin Türkiye’de giderek büyümeye devam ettiği söylenebilir.
Bu çalışmada internet üzerinden alışverişin, yani e-ticaret kavramının dünden bugüne, dünyada ve Türkiye’ de gelişim süreci incelemiş, e-ticaretin gerçekleşmesini sağlayan iç ve dış faktörler üzerinde durulmuş ve e-ticaretin günümüzdeki potansiyeline dikkat çekilmiştir.
Çalışmanın ampirik (uygulama) bölümünde anket yöntemi kullanılmış ve 310 kişilik bir örnekleme ulaşılarak katılımcıların internet üzerinden alışveriş yapma alışkanlıkları incelenmiştir. Araştırmada yer alan hipotezler SPSS Ki-Kare ve Lojistik Regresyon yöntemleri ile sınanmıştır. Yapılan analizler sonucunda gelir ve eğitimin internet üzerinden alışverişe doğrudan etkisi olduğu, buna karşın yaş faktörünün anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır.----
E-trade enables both sides to work on a broader field in national and international markets since that it makes things easier and it provides people with many opportunities in today’s commercial environment. Thus, the importance of electronic applications is increasing day by day. In Turkey in spite of the problems in the background, the ratio of online shopping, the number of companies doing e-trade and total income from e-trade have been increasing year by year. Therefore, it can be said thet e-trade is gaining importance in Turkey.
In this study, the improvement process of online shopping, which is e-trade, in Turkey and in the world, internal and external factors facilitating e-trade and the potetial of e-trade today have been studied.
In the empirical (application) part of the study, survey technique was used and online shopping habits of 310 participants was studied. Hypotheses in the study were evaluated through SPSS Package Programme and Chi- Square and Logistic Regression analysis. In conclusion, it has been ascertained that income has a significant effect on online shopping behaviour, whereas no relation has been found between age and e-trade.

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 60
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 60

LINK_STATS