Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kabin Ekiplerinde İş Tatmini ve Tükenmişlik Duygusu: THY Örneği

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Economic theory. Demography, SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: TÖRÜNER, A. Mete (Thesis Advisor), HEKİMOĞLU TUNCELİ, Didem (Research Responsible),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Kabin Ekipleri, İş Tatmini, Tükenmişlik Duygusu.--- Cabin Crews, Job Satisfaction, Burnout Sendrom.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu çalışmada tükenmişlik ve iş tatmini kavramları açıklanmaya çalışılmış ve tükenmişliğin iş tatminine etkisi bilimsel bir araştırmayla ortaya konulmuştur. Tükenmişlik, sıklıkla işi gereği insanlarla birebir çalışma durumunda olan kişilerde görülen psikolojik bir rahatsızlıktır. Özellikle polisler, öğretmenler, hekimlerde sıklıkla rastlanmaktadır. Tükenmişlik ilk olarak Freudenberger tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra Maslach’ın geliştirmiş olduğu model kabul görmüştür. Maslach tükenmişliği üç alt boyutuyla tanımlamıştır: Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı.Tükenmişliğin pek çok etkeni vardır; bunlar kişisel, ailesel ve örgütsel sebepler olarak gruplandırılabilir. Bunların ortaya çıkardığı tükenmişlikle mücadelede geliştirilmiĢ pek çok yöntem vardır. Bunlar kiĢinin kendi kendine uygulayabileceği yöntemler olabileceği gibi örgütün çalışanlar için yapabileceği uygulamalar da olabilir. Her iki taraflı yapılacak uygulamalar tükenmişliğin en kısa sürede sonlandırılmasına katkı sağlayacaktır.Tükenmişlik tek basına bir problem olmasının yanında başka problemleri de tetikleyici bir etmendir. Bu çalışmada araştırılan tükenmişliğin iş tatminine etkisinde olduğu gibi tükenmişlik iş tatminsizliğinin arttıran bir etmendir.Araştırma kısmında, Maslach Tükenmişlik Envanteri ve İş Tatmin Ölçeği kullanılmış; bu anket çalışması ile tükenmişliğin iş tatminine etkisi ölçülmüştür.Araştırmada THY’nda çalışan Ankara ve Ġstanbul’da ikamet eden kabin ekiplerine anket çalışması uygulanmıştır. Anketler yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmış, 150 kişiye uygulanmış ve tümü geçerli sayılmıştır. Verilerin analizinde SPSS-16 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, tükenmişliğin iş tatminine etkisi yapılan istatistiki analizlerde saptanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda durum için öneriler getirilmiştir.---

In this study, the burnout and job satisfaction was explained and effect of burnout to job satisfaction was put forwarded with scientific research. Burnout is a psychological illness that seems frequently at who work with people face to face. Especially, it seems at policemen, nurses, doctors and teachers.At first, burnout was described by Freudenberger. After that, the model that Maslach developed had been accepted. Maslach characterized the burnout with three dimensions: Emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment.A lot of factors can be caused the burnout, they can be personal, domestic and organizational factors. Also a lot of solutions ways can be used to improve this situation. The person who is burnout use a lot of methods by self to improve the illness and also organization apply different ways. Both of them, organizational and personal methods, help treatment of burnout as short as possible.Burnout is a big problem and also cause the other problems. It cause less job satisfaction like which is searched in this study. The effect of burnout to job satisfaction was measured with Maslach Burnout Inventory, Job Satisfaction Inventory. In this research, this survey was applied to cabin crew who work Turkish Airlines and lives in Ankara and Ġstanbul. 150 surveys were applied cabin crews and all of them were answered and valid. For analysis these datums, SPSS-16 statistic programme was used. As result, some suggestions have been offered for this situation.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

2015 yılına kadar yasaklı. --- Until 2015 forbidden.


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS

Her hakkı saklıdır.


BROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 5
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 5

LINK_STATS