Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Postmodernizm ve Feminizm Birlikteliği: Angela Carter ve Erendiz Atasü’den Birer Öykü

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Women. Feminism, Social structure,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Batum Menteşe, Oya (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 7-18


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Postmodernism, feminist yazın, temel metin, yeniden yazma, toplumsal kimlik----Postmodernism, feminist-writing, master-narrative, re-writing, constructed identity


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

20. yüzyılın ortalarından başlamak üzere Postmodernism’in getirdiği yenilikçi ve devrimciestetik stratejiler tüm sanat dalları tarafından benimsenir. Edebiyatta da kullanılan buyenilikçi yöntemleri feminist yazın “politik” olmadıkları, salt şekilci oldukları savı ileuzun süre yadsımış, ancak postmodernism’in de “politik” temelli bir akım olduğu,stratejilerinin Batı kültürünün “temel metin”lerini yıkmayı hedeflediği anlaşıldıktansonra, çeşitli postmodern stratejiler “feminist” yazarlarca da kullanılır olmuştur. Özellikle“yeniden yazma” stratejisi eski metinlere eski değerlere yeni anlamlar getirme bakımındanfeminist yazarlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.Çağdaş İngiliz romanının önemli kadın yazarlarından Angela Carter Notning Sacred(1985) (Kutsal Hiçbir Şey Yok) başlıklı öykü kitabının içinde yayımlanan “Penetratinginto the Heart of the Forest” (Ormanın Derinliklerine Doğru) adlı öyküsünde Adem ileHavva’nın cennetten kovulma öyküsünü yeniden yazar. Memnu meyve’nin seçilmesini veyenilmesini bir takım iç ve dış determinisimlere bağlayarak, zaman ve mekanı gerçek vekurmaca arasında gel-gitlerle betimleyerek, iyi kötü kavramlarını karmaşıklaştırarak “ilkgünah” kavramını sorunsallaştırır ve kadının ilk günah kaynağı olduğu yorumunu sorgular.Çağdaş Türk kadın yazarlarının önde gelenlerinden Erendiz Atasü Dullara Yas Yakışır(1998) öykü kitabı içindeki “Butterfly Ölmeyi Reddederse” adlı öyküsünde, Puccini’nin“Madam Butterfly” operasının öyküsünü yeniden yazarak, kadın kimliği etrafında oluşanbir mit’i yıkar ve kadın nedir? sorusuna cevap ararken Butterfly’ı kahramanca bir intiharlasahneden çekerek, onu tragedya kahramanlarının mertebesine çıkarır. Her iki yazarınamacı da, Atasü’nün sözleri ile kadın yaşantılarını “görünmez kılan” o kalın örtünün“delinmesi” ve gerçeğin “gözler önüne serilmesidir”.----

Angela Carter and Erendiz Atasü Short Stories at the Meeting Point of Postmodernismwith FeminismBeginning with the mid-20th century the radically innovative aesthetic strategies ofPostmodernism were being extensively used in all the arts, particularly in literature. Yet fora long time contemporary feminist writing had distanced itself from postmodernism, andaccordingly from postmodern aesthetic strategies with the sole reason that postmodernismwas apolitical and seemed to emphasize only the break with traditional forms of artisticrepresentation. But after feminism’s discovery that radical postmodern aesthetics areaimed at breaking down the master narratives of western culture and that postmodernismis political, feminist writers have begun using postmodern strategies, “rewriting” being themost widely used strategy with the purpose of giving new meaning to old texts.Contemporary British novelist Angela Carter in one of the stories in her volume of shortstories titled Nothing Sacred (1985), rewrites the biblical story of “the original sin”. Thestory titled “Penetrating to the Heart of the Forest” problematizes the story of Adam andEve’s expulsion from Heaven by making the choice of eating the apple as inevitable,controlled by inner and outer determinisms which neither Adam nor Eva have any controlover, together with the interplay between fact, fiction; the real and the fantastic. Thus shecalls into question the traditional interpretation of the myth which sees women as thesource of evil.One of Turkey’s major contemporary novelists, Erendiz Atasü has used “rewriting” toquestion the various patriarchal myths defining female identity. In her short story “What if me. Butterfly should refuse to die? ”. which appeared in her 1998 volume of short storiesentitled Mourning Becomes Widows, she uses “rewriting” to questions myths surroundingfemale identity, and searches for an answer to the question “what is a woman? ”, andproposes a heroic death for Butterfly. Both writers use rewriting, in Atasü’s words, “inorder to pierce a hole in the thick material cover, covering women’s lives, making theminvisible and silent”.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

Oya Batum MENTEŞE
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Atılım Üniversitesi


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 525
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 525

LINK_STATS