Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Othering Through Description and Othering Through Action: How Author Motivation Influenced the Perception of Native Females, and their Treatment in Sixteenth Century Conquistador Accounts.

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Women. Feminism, Communities. Classes. Races,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Harris, Crystal (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 47-66


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Other, conquistador, Native American, females, Cross cultural interaction----Öteki, istilacı, Amerikan yerlileri, kadınlar, kültürler-arası etkileşim


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Cultural stereotyping, or Othering, occurs as a result of human nature whenevercross cultural interactions occur. The author examines the chronicles of the Spanishconquistadors: Álvar Núñez Cabeza De Vaca, Vásquez De Coronado and Hernando DeSoto and discovers that these chronicles are littered with instances of explicit and implicitOthering of Native American females. Their writings indicate that when hidden agendaspropelled the composition of these works, or said authors lacked military superiority,Othering occurred implicitly through description, In cases of military superiority or alack of ulterior motives in authorship of such works, Othering occurred explicitly throughaction. Those who Othered solely through description managed to escape criticismfrom contemporaries. However, conquistadors who Othered through action experiencedscathing criticism. Ultimately, these conquistadors’ actions led to a sixteen century debateconcerning the humanity of Native Americans.----

Betimleme Yoluyla Ötekileştirme ve Eylem Yoluyla Ötekileştirme:Motivasyonunun Yerli Kadınların Algılanması Üzerine Etkileri veYerli Kadınların Onaltıncı Yüzyıl İstilacı Yazınında Ele AlınmasıKültürel Klişeleştirme, ya da başka bir deyişle Ötekileştirme, kültürler arası iletişiminolduğu her ortamda insan doğası gereği ortaya çıkan bir durumdur. Yazar bu çalışmasındaİspanyol İstilacılar Alvar Nunez Cabeza de Vaca, Vazquez de Coronado ve HernandoSoto’nun tarihsel kayıtlarını incelemiş ve bu belgelerin Yerli Amerikalı Kadınlarınıötekileştiren bir çok açık ve üstü kapalı unsur taşıdığını ortaya koymuştur. Bahsi geçenbelgelerden anlaşıldığı üzere, bu eserlerin yazılmasının ardında gizli bir amaç yattığındaya da bahsi geçen istilacıların askeri üstünlük sağlayamadıkları durumlarda ötekileştirmeüstü kapalı bir şekilde ve betimleyici bir nitelik taşımaktadır. Askeri üstünlüğün sağlandığıve eserler gizli bir amaç doğrultusunda kaleme alınmadıklarında ise ötekileştirme açık birşekilde ve eylem sonucu gerçekleştirilmiştir. Ötekileştirme olgusunu sadece betimlemeyoluyla gerçekleştirenler çağdaşları tarafından eleştiriye maruz kalmamışlardır. Ancak,ötekileştirmeyi eylem sonucu gerçekleştiren isyancılar keskin eleştirilere maruzkalmışlardır. Sonuç olarak, bu istilacıların eylemleri Onaltıncı yüzyılda Yerli Amerikalılarıninsanlığına dair bir çok tartışmanın ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

Crystal HarrisIndependent Scholar


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 45
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 45

LINK_STATS