Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçilen İllerde Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Bundan Etkilenme Durumu

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Influence Status Of Enviromental Health Services In The Provinces That Passed The Implementation Of Family Medical Practise

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2011

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Eyler, Nurullah (Preparer), Tengilimoğlu, Dilaver (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/367/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
55045 - 55046 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/367/392243.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1970


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Sağlık, Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Çevre Sağlığı Hizmetleri, AB'de Sağlık Hizmetleri, Aile Hekimliği Uygulaması, Sağlıkta Dönüşüm Programı, Health, Preventive Health Services, Environmental Health Services, Health Services in EU, Family Medical Practice, Transformation Program in Health Services
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Dünyada sağlık harcamaları tıp bilimi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte her geçen gün artmaktadır. Daha çok tedavi edici hekimlik hizmetlerinin yüksek maliyetinden kaynaklanan ekonomik yük ülkelerin bütçe kısıtlarını zaman geçtikçe daha çok zorlamaktadır. Gelişmiş ülkelerin bütçelerinden sağlık hizmetlerine ayırdıkları paylar, geri kalmış ülkelerin bütçelerinin birkaç katına kadar çıkabilmektedir. Artık koruyucu sağlık hizmetlerinin öne çıkması, hastaların tedavisinin değil insanların sağlığının korunması bir esas olarak kabul edilmek zorundadır. Salyk hizmetleri sistemi planlanırken özellikle idari yapılanma da çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin sistem içerisinde daha etkin hale getirilmesi, hizmetlerinin aksaklık olmayacak şekilde yerine getirilmesine yönelik; fiziki mekan, araç, ekipman, personelin görev tanımı dışında istihdam edilmemesi hususlarının göz önüne alınması gerekmektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri ilk yatırım maliyetlerinin çok düşük olması, uygulanması esnasında ekstra maliyet gerektirmemesi, çevre kirliliğinin önlenmesine yaptığı katkılar dolayısıyla yaşam alanlarının kalitesinin artırılmasının sağlanması yönleriyle artık daha fazla gündemde olması gereken, sağlık hizmetleri planlamaları yapılırken daha fazla öne çıkarılması gereken bir konudur. Bu araştırmada sağlık hizmetlerinin teşkilat yapılanmasını tamamen değiştiren aile hekimliği uygulamasının çevre salığı hizmetlerine etkisi hizmet vericilere uygulanan anket çalışmasıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada aile hekimliği uygulamasına geçilmeden önceki ve sonraki duruma ait fiziki yapı, çalışma koşulları, personelle ilgili bilgiler, topluma sunulan çevre sağlığı hizmetleri, idari yapılanma kriterleri baz alınarak değerlendirme yapılmıştır.----------Health care spending in the world is increasing every day due to the development of medical science and technology. The economic burden mainly comes from high cost of medical services, forcing budget constraints of countries more and more. The ratio devoted to health care budgets of developed countries, can reach up to several times more than the underdeveloped countries' budgets. Now not only the treatment of patients but also preventive health care and protecting people's health must be accepted as a basis. While health care system is planning, these issues should be taken into consideration; especially in institution building, preventive health care for the environment within the system should be more efficient, physical space, vehicles, equipment, personnel for fulfilling the services should not be employed outside the job description. Preventive health services are needed to be on the agenda more and highlighted further when planning health services due to very low initial investment costs, requiring no extra cost during the implementation, because of its contributions to the prevention of environmental pollution by increasing the quality of life areas. In this study, impact of family medicine practice (by this implementation the organizational structure of health services in rural areas are completely changed) to the environmental health services has been identified by using questionnaire to the service-makers. In the study, the situation before and after the implementation was evaluated on the basis of the criterias such as; the physical structure, working conditions, personnel information, environmental health services provided to society and the administrative structure. As a result of the study.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC Kavramlar, Türkiye ve AB'de Sağlık Hizmetleri; Sağlıkta Dönüşüm Programı, Aile Hekimliği Uygulaması, Aile Hekimliği Uygulaması Öncesi ve Sonrası Koruyucu Sağlık Hizmetleri Yapılanması; Aile Hekimliği Uygulamasına Geçilen İllerde Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Bundan Etkilenme Durumuna İlişkin Adana ve Kayseri İllerinde Yapılan Alan Araştırması
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 186
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 186

LINK_STATS