Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İş Yükünün Hasta Güvenliği Üzerindeki Etkisnin Belirlenmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Determination Of Workload's Effect On Patient Safety In A Training And Research Hospital

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2011

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Esatoğlu, Afsun Ezel (Thesis Advisor), Kaya Eroğlu, Eylem (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/360/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
55067 - 55068 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/360/392152.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Hasta güvenliği, hemşire istihdamı, hasta bağımlılığı, iş yükü, güvenli istihdam, istenmeyen olay, tıbbi hata, patient safety, nurse employment, patient dependency, workload, secure employment, adverse events, medical error


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Araştırmanın amacı; kamuya ait bir eğitim ve araştırma hastanesinde iş yükünün,

hasta güvenliği üzerinde etkisinin belirlenmesi ve iş yüküne bağlı olarak tıbbi

hatalarının meydana gelme sıklıklarının saptanmasıdır.

Araştırmanın evrenini, Ankara İli’nde bulunan Ankara Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin amaçlı

örneklem yöntemi ile seçilen, birbirinden farklı özelliklere sahip dört ayrı

kliniğindeki toplam 73 hemşire ve hemşirelerin bildirdikleri hasta güvenliğini tehdit

eden tüm olay bildirimleri oluşturmaktadır. Araştırma 16 Haziran 2009- 16 Eylül

2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın verileri, benzer çalışmalarda

kullanılan, alanyazın ve uzman görüşü alınarak hazırlanan toplam dört ayrı formla

toplanmıştır. Araştırma sonucu iş yükü ile elde edilen veriler Excel programında,

hata bildirimi ile elde edilen veriler ise SPSS 13.0 programında analiz edilmiştir.

Araştırma kapsamında 3 aylık süre boyunca, dört ayrı klinikte toplam 7619

hastaya, 108 yatak kapasitesi ile 55 aktif çalışan hemşire tarafından bakım hizmeti

verilmiştir. Yoğun Bakım Ünitesi’nde 24 saat içinde hastaya verilen bakım saati

10,4, Süt Çocuğu Servisi’nde 2,0, Büyük Çocuk 2 Servisi’nde 2,1, Hematoloji

Onkoloji Servisi’nde ise 3,0 olarak bulunmuştur. Hasta bağımlılık düzeyine göre

verilmesi gereken 24 saatlik bakım saatleri, Yoğun Bakım Ünitesi’nde 19,7, Süt

Çocuğu Servisi’nde 13,5, Büyük Çocuk 2 Servisi’nde 9,5, Hematoloji Onkoloji

Servisi’nde ise 10,3 olarak saptanmıştır. Hasta bağımlık düzeyine göre verilmesi

gereken bakım saati üzerinden yapılan hesaplamalarda, birimlerde çalışması gereken

toplam hemşire sayısı 205 olarak bulunmuştur.

Araştırmada, toplam 236 hata bildirimi alınmıştır. Hataların türlerine göre

dağılımı incelendiğinde, tanı ve bakım süreci hatalarının %68,7, ilaç hatalarının

%29,6, düşmelerin ise %1,7 oranında gözlendiği saptanmıştır. Hatalar, risk

derecelerine göre 2 ile 5 arasında sınıflandırılmış ve hataların %59,2’sinin hemşirelik

hizmetlerini dolaylı etkileyen, %40,7’sinin ise hemşirelik hizmetlerini doğrudan

etkileyen nedenlerle ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Hata risk dereceleri ile servisler

arasında ve hata risk dereceleri ile hasta bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı

istatistiksel ilişki bulunmuş, hata risk dereceleri ile çalışma saatleri arasında ve

bakılan hasta sayısı arasında anlamlı istatistiksel ilişki bulunamamıştır.----

The population of study is 73 nurses selected four seperate clinic which are

different features and selected with purposeful sampling method of Ankara Çocuk

Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH in Ankara, and all event

notifications threatening patient safety and to be informed by nurses. This research

was made between June 16,2009 – September 16, 2009. The data was collected with

four separate form prepared with expert options and literature and used in similar

studies. The workload data obtained from the research was analyzed in Excel

program and the error notifications data obtained from the research was analyzed in

SPSS 13.0.

Patient care service has been given to 7619 patients with 108 bed in four

different clinics during 3 months period by 55 active working nurses within this

research. It was found that patient care hours in 24 hours is 10,4 in intensive care

unit, 2,0 in nursling service (2 years of age from one month), 2,1 in older child (2)

service and 3,0 in hematology and oncology service. And also the patient care hours

which must be given according to the level of patient dependency in 24 hours was

determined like this: 19,7 in intensive care unit, 13,5 in nursling service, 9,5 in older

child (2) service and 10,3 in hematology and oncology service. Calculations which

was made on patient care hours which must be given according to the level of patient

dependency was showed that the number of required nurses was 205.

In this study, total 236 event reports was given. When distribution of errors’

types were examined, it was observed that the errors ratio in diagnosis and treatment

process is 68,7 %, in medication 29,6 % and in falls 1,7 %. Errors were classified

according to their degree of risk between 2 – 5. And also it was observed that 59,2 %

of errors were associated with causes indirectly effect on nursing care and 40,7% of

them were associated with causes directly effect on nursing care. It was found that

significant statistical relationship between levels of patient dependency and error risk

degree, and service and error risk degree. Altough there wasn’t significant statistical

relationship between error risk degree and working hours, and error risk degree and

number of cared patients.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC

Hasta Güvenliği; Hemşirelik Hizmetlerinde İş Yükü; Hemşirelik Hizmetlerinde Risk Yönetimi


BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 611
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 614

LINK_STATS