Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Reklam ve Reklamın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi : Bir Alan Araştırması

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Taşyürek, Nilay (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tengilimoğlu, Dilaver (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/329/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
49818-49819 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/329/370581.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Advertisement, Consumer Behavior, Purchasing Behavior.----

Reklam, Tüketici Davranışı, Satın Alma Davranışı


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Günümüzde işletmeler yoğun rekabet koşullarında faaliyetlerine devam
etmektedir. Ürün ve hizmet çeşidinin çok fazla ve homojen olması, piyasada benzer
ürünleri üreten birçok işletmenin varlığı, işletmelerin tutundurma faaliyetlerine önem
vermelerine neden olmaktadır. Reklam, tüketicileri bir ürünü hizmeti, ya da markayı
satın almaya karar vermeleri için ikna etmeye çalışır, bu sebeple ürün, hizmet ya da
marka konusunda bilgilendirme yapar ve tüketicilerin onları hatırlamasına yardımcı
olur. Firmaların ürünlerinin tüketiciler tarafından tercih edilmeleri, kaliteli üretim ve
doğru fiyatlandırma tekniklerine, iyi bir firma imajı oluşturmadaki başarılarına ve
aynı zamanda reklamlarında kullandıkları doğru hedefe yönelik reklam mesaj
stratejilerine bağlıdır.
Tüketici satın alma davranışı karmaşıktır; çeşitli faktörlerin etkisi ve
birbirleriyle etkileşimi sonucunda oluşmaktadır. Tüketici satın alma davranışı
psikolojik, sosyo-kültürel, demografik ve durumsal faktörlerden etkilenmektedir. Bu
faktörlerin reklamcı tarafından iyi anlaşılıp analiz edilmesi reklam faaliyetlerinin
başarısı ısından kaçınılmazdır.
Bu çalışmada, öncelikle reklam ve tüketici davranışları ile ilgili detaylı
literatür bilgisi verilmiş ve daha sonra reklamların tüketicilerin satın alma davranışı
üzerindeki etkisi anket yoluyla ölçülmeye çalışılmıştır. Anketler, Ankara’nın 3 farklı
ilçesindeki farklı gelir düzeyindeki 399 kişiye uygulanmış ve anket sonucunda,
gerekli analizler yapılarak, bazı anlamlı ilişkilerin varlığına ulaşılmıştır.----

At the present time, companies are continuing their activities in intensive

competing conditions. Since the products and services are diversified and

homogenous, and there’s an existence of many companies producing the similar

products, it causes them to give importance to their promotional activities.

Advertisements attempt to persuade consumers on buying a particular product,

service or brand. Therefore they provide information about products, services or

brands and help consumers to recall them. The preference of the products of the

firms by the consumers depends on their quality production and correct pricing

techniques, their success on creating a good firm image, and also their correct and

target market oriented advertisement message strategies.

Consumer purchasing behavior is complex and is the result of the influence of

a variety of factors and the interaction between them. Consumer behavior is affected

by psychological, socio-cultural, demographic and conditional factors. A good

understanding and analysis of these factors is of key importance for the success of

the advertisement activities.

In this study, it has been given detailed literature information about

advertisement and the consumer behavior and then it has been tried to measure the

effect of advertisements on consumer purchasing behavior by the application

of surveys. Surveys have been applied to 399 people from 3 different districts who

have different income levels in Ankara and as a result of the surveys, some

significant relations have been found by making necessary analysis.

 

 

 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 5
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 5

LINK_STATS