Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Alandakilerin Bakış Açısıyla Türk Kamu Yönetiminde İç Denetim

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Internal Auditing in Turkish Public Administration from the Perspective of Practitioners

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2010

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Political institutions and public administration,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Demir, Mustafa (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Selçuk, Fatma Ülkü (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/312/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
49800-49801 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/312/371479.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1. İç Denetim

2. İç Denetçi

3. Kamu Yönetimi

4. 5018 sayılı Kanun

5. Mülakat


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Türk kamu yönetimine uluslararası standartlara sahip bir anlayıĢla, kamu idarelerinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek amacıyla kaynakların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirme ve üst yöneticiye danıĢmanlık hizmeti sunma öngörüsüyle Avrupa Birliğine uyum sürecinde 2003 tarihinde çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetim sistemi getirilmiĢtir. Getirilen iç denetim sisteminin kamu kurumlarına ne tür bir katkı sağladığı, geleneksel denetim anlayıĢından hangi yönleriyle ayrıldığı, 2010 yılı itibariyle iç denetimin geldiği nokta ve iç denetçilerin kamu idarelerinde karĢılaĢtıkları sorunlar ve çözüm önerileri tezin ana konusudur. Alandakilerin bakıĢ açılarıyla bu konuları araĢtırmak üzere hazırlanan bu çalıĢmada, literatür taramasının yanında iç denetçiler ve bu alanda yetkili olan üst düzey yöneticilerle derinlemesine mülakatlar yapılmıĢ, Türk kamu yönetiminde iç denetim uygulaması farklı yönleriyle irdelenmiĢtir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 61
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 61

LINK_STATS