Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'de Toplam Elektrik Talebinin Fiyat ve Gelir Esneklikleri, 1970 - 2008

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Price and Income Elasticities of Total Electricity Demand in Turkey, 1970 - 2008

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Saygılı, Tevfik Okan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: İsmihan, Mustafa (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/310/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
49810-49811 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/310/372872.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı - Uygulamalı İktisat Bilim Dalı


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Fiyat Esnekliği,\r\nGelir Esnekliği,\r\nElektrik Tüketimi ve \r\nElektrik Talep Modeli,\r\nPrice Elasticity,\r\nIncome Elasticity,\r\nElectricity Consumption and \r\nElectricity Demand Model
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu tez çalışmasında, Türkiye’de toplam elektrik tüketiminin gelir ve fiyat \r\nesneklikleri, 1970-2008 dönemi için, geliştirilen ekonometrik model çerçevesinde \r\ntahmin edilmiştir. Bu bağlamda, birim kök testleri ve ebütünleme tekniği gibi \r\nmodern zaman serisi analizleri kullanışlmıtır. Ayrıca, bu çalışmada güncellenmiş ve \r\ntutarlı ortalama elektrik satış fiyatı ve gelir serileri oluşturulmutur. \r\nGeliştirilen model çerçevesinde Türkiye’de toplam elektrik tüketiminin uzun \r\ndönem gelir esnekliği 1.29, kısa dönem gelir esnekliği ise 0.44 olarak tahmin \r\nedilmiştir. Aynı zamanda talebin elektrik fiyatından etkilenmediği tespit edilmiştir. \r\nBaşka bir deyişle, talebin fiyat esnekliğinin sıfırdan farklı olmadığı sonucuna \r\nulaşılmıştır.\r\n----------\r\nThis study aimed to estimate the income and price elasticities of total \r\nelectricity consumption for the 1970-2008 period in Turkey, by developing an \r\neconometric model. Accordingly, this study uses modern time series analyses, such \r\nas unit root tests and cointegration method. Furthermore, consistent and updated \r\nseries of average electricity sale price and income series were developed. \r\n Based on empirical model, long term income elasticity of total electricity \r\nconsumption in Turkey was estimated as 1.29, whereas, short term was estimated as \r\n0.44. Additionally, it was found that price of electricity has no effect on demand. In \r\nother words, it could be concluded that price elasticity of demand is not statistically \r\nsignificantly different than zero.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC 1. GİRİŞ\r\n2. ELEKTRİK VE TÜRKİYE\r\n3. TALEP ESNEKLİKLERİ VE LİTERATÜR TARAMASI\r\n4. TÜRKİYE\'DE TOPLAM ELEKTRİK TALEBİNİN FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİNİN İNCELENMESİ\r\n5. SONUÇ
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 470
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 470

LINK_STATS