Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'nin Orta Asya'daki Türk Devletleri Politikası Üzerindeki Rus Politikasının Etkisi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2010

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: International relations, POLITICAL SCIENCE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Kılıçbeyleroğlu, Buğra (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Başak, Cengiz (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/307/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
49816-49817 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/307/371312.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Orta Asya tarihin baĢından beri Türk topluluklarının ana vatanı
olma özelliğini korumuĢtur. ÇeĢitli zamanlarda belli devletlerin saldırısı ve
hâkimiyetine geçmiĢtir. Bu tezde Türkiye‟nin Orta Asya Türkleri ile olan
iliĢkileri dikkate alınacaktır. Türkiye kökenlerini Orta Asya‟dan almıĢ bir
devlettir. Tarih boyunca da kesintilere de maruz kaldıysa da iliĢkilerini
büyüklü küçüklü ölçülerde sürdürmeye devam etmektedir. Soğuk SavaĢ
öncesi dönemlerde olsun soğuk savaĢ sırasında olsun ya da sonrasında
iliĢkiler duraksasa da kesilmemiĢtir.
Tabi bu iliĢkilerin seyrini etkileyen bir takım politikalardan da söz
etmek mümkündür. Özellikle bölgede büyük devletlerin politik çekiĢmeleri
yaĢanmıĢtır. Rusya bölge üzerinde kültürel açıdan olsun, ekonomik açıdan
olsun ya da askeri açıdan olsun hala baĢat etkisini korumaktadır. Rus
politikalarına karĢı duruĢları değiĢtiren ya da belirleyen bölgesel aktörler
kendileri için doğru olana en yakın siyaseti izlemeye çalıĢmıĢtır. Afganistan,
Ġran, Suudi Arabistan ve Türkiye‟yi bu aktörler içinde saymak mümkündür.
Rusya‟nın bu politikalar üzerindeki etmen olma faktörü çok kutuplu dönemde
bir süper güç olmasının dıĢında en yakın geçmiĢte Orta Asya‟da siyasi birliği
sağlayan son devlet olmasından da kaynaklanmaktadır. Böylece bölge bu
döneminde Rusya‟nın isteklerine göre ĢekillenmiĢ bir yapıya sahiptir.
Rusya‟nın yakın dönem çıkarları içinde hala önemini koruyan Orta Asya hem
Rusya‟nın güneyinde çok geniĢ sınırlarla komĢu olmasıyla, enerji kaynakları
açısından zenginliğiyle ve geçmiĢte yerleĢmiĢ ve hala Orta Asya‟da bulunan
en kalabalık azınlık nüfusuyla bölgeyle olan iliĢkilerini kesintisiz bir biçimde
devam ettirmektedir.

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 62
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 62

LINK_STATS