Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Ankara University Medical Faculty Workers Burnout and Job Satisfaction an Investigation of Some Variables

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Demir, Sibel (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Ünver , Özkan (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
Tukenmislik, Duygusal Tukenme, Duyarsızlasma, Kisisel
Basarı Duygusunda Azalma, İs Doyumu.----
Burnout, Emotional Exhaustion, Depersonalization, Decrease in
Personel Success Emotions, Job Satisfaction
 
 

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Tukenmislik, profesyonellerin isleri gereği karsılastıkları kisilere karsı
duyarsızlasmaları, duygusal yonden kendilerini tukenmis hissetmeleri ve kisisel
 
basarı ve yeterlilik duygularının azalması seklinde ortaya cıkar. Amac: Bu calısmada
 
Ankara Universitesi Tıp Fakultesi Hastaneleri calısanlarında tukenmislik ve is
 
doyumunun etki ve sonucları arastırılmıstır. Yontem: Arastırmanın yığını Ankara
 
Universitesi Tıp Fakultesi hastaneleri doktor, hemsire ve idari personelden olusan
calısanlardır. Calısma, uygun tesadufi orneklem yontemlerinden birisi ile olusturulan
orneklem uzerinden 340 kiside yapılmıstır. Anket calısmasında Đs Doyum Olceği,
Maslach Tukenmislik Olceği ve bazı kisisel ve demografik ozellikleri olcmeye
yonelik Kisisel Bilgi Formu kullanılmıstır. Maslach Tukenmislik Olceği’nin alt
boyutlarıdan ve Minnesota Đ Doyum Olceğnden elde edilen puanları aritmetik
ortalamasıve standart sapmasıhesaplanmıtı. Verilerin değrlendirilmesinde tek
 
yonlu varyans analizi uygulanmıtı. Bulgular: Cinsiyet, yas, medeni durum,
 
meslek, ekonomik acıdan tatmin durumu ve meslekte calısma sureleri değiskenlerine
gore calısanların, duygusal tukenme, duyarsızlasma, kisisel basarı duygusunda
azalma alt olceklerinden aldıkları puanlarla is doyumu duzeylerinden aldıkları
puanların istatistiksel acıdan anlamlı bir fark gorulmemistir. Eğitim durumu
değiskenine bağlı olarak duygusal tukenme, duyarsızlasma duzeyleri arasında
anlamlı farklılık gorulmus, kisisel basarı duygusunda azalma ve is doyumu duzeyleri
arasında anlamlı bir fark gorulmemistir. Calısma saatleri değiskenine gore, duygusal
tukenme duzeyleri arasında anlamlı farklılık gorulmemis, duyarsızlasma duzeyleri
arasında anlamlı farklılık gorulmus, kisisel basarı duygusunda azalma ve is doyumu
duzeyleri arasında anlamlı bir fark gorulmemistir.
-----Burnout appear as the professionals become insensitive to people whom they
encounter at work, feel themselves exhausted and have decrease in their personal
success and feelings of competence. Objective: In this study, effects and outcomes
of burnout and job satisfaction is investigated in the staff of medicine faculty of
University of Ankara. Method: The study population consists of medical doctors,
nurses and administrative staff in the hospitals of University of Ankara. The study is
carried out upon a population that consisted of 340 persons which was formed from
one of the randomly generated sampling methods. In the study, job satisfaction scale,
Maslach Burnout Inventory and a personal information form which aims to
determine some personal and demographic characteristics. Arithmetic average and
standart deviation is figured out using the scores from subscales of Maslach burnout
inventory and Minnesota job satisfaction scale. One way variance analysis is used for
evaluating the data. Results: Acoording to the sex, age, marital status, occupation,
economical satisfaction and working hours variables, no significant statistical
difference was determined between the scores from the subscales of emotional burnout,
desensitization, decrase in the personal success feeling and the scores from job
satisfaction level subscales. According to educational status variable, significant
difference was seen between emotional burn-out and desensitization levels but no
significant difference was detected between decrease in personal success feeling and
job satisfaction levels. Acoording to working hours variable, no significant
difference was seen between emotional burnout levels, significant difference was
seen between desensitization levels and again no significance was detected between
decrease in personal success feeling and job satisfaction levels.

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
 
 

BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 2
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2

LINK_STATS