Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yönetsel Davranış Biçimlerinin iş Doyumuna Etkisi Üzerine Bir Araştırma

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Yönetsel Davranış Biçimlerinin iş Doyumuna Etkisi Üzerine

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Artık, Selçuk (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Ülker, Halil İbrahim (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/276/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
45804-45797-45798 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/276/Selcuk_Artik.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi Anabilim Dalı


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Yönetsel Davranış, İnsan Kaynakları, İş Doyumu,

Çalışan Memnuniyeti, Motivasyon, Yönetim, Yöneticilik----

Managerial Behavior, Human Resources, Job Satisfaction,

Employee Satisfaction, Motivation, Management


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Günümüzde verimlilik için örgüt yönetimleri tarafından en önem verilen
konularından biri de iş doyumudur. İş doyumunu etkileyen temel faktörlerden
biri de yönetsel davranış biçimleridir. Bu çalışmada yönetsel davranış
biçimlerinin çalışan memnuniyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde temel
kavramlar, yönetim anlayışları ve yönetim anlayışını oluşturan öğeler,
yönetim anlayışlarına göre yönetsel davranış biçimleri ele alınmıştır. İkinci
bölümde iş doyumu, iş doyumunu etkileyen faktörler, iş doyumu ve iş
doyumsuzluğunun sonuçları irdelenmiştir. Üçüncü bölümde ise çalışma
kapsamında İller Bankası’nda uygulanan alan araştırmasının analiz ve
değerlendirmelerine yer verilmiştir.
Alan araştırmasında yöneticinin işgörenleri yönetime ve karar alma
süreçlerine dâhil etme, iletişim ve insan ilişkileri, denetim, güdüleme ve
özendirme, yetki devri ve özdenetim vb. konulara ilişkin davranışları ile
işgörene ve çalışma ortamına ilişkin tutumunun iş doyumuna etkisi
irdelenmiştir. Araştırmanın bulguları yöneticinin söz konusu tutum ve
davranışlarının tamamının iş doyumunu anlamlı düzeyde etkilediğini
göstermiştir. Demografik özelliklerin iş doyumuna etkisine yönelik yapılan
analizlerde ise araştırmaya katılan işgörenlerin puan ortalamaları arasında
anlamlı düzeyde bir farklılık saptanmamıştır.-----

Job satisfaction is one of the subjects to which a good deal of

importance are attached by the managements of organisations. The major

factor which affects employee and job satisfaction is managerial behaviour

styles. In this study, the effect of managerial behaviour styles on employee

satisfaction has been analyzed.

The study consists of three chapters. In the first chapter the basic

concepts, management approach and management philosophy make up

items, according to the managerial behaviours management approach has

been taken. In the second chapter job satisfaction, the factors affecting job

satisfaction, job satisfaction and job dissatisfaction of the results discussed.

In the third chapter in the study area of applied research of the analysis and

evaluation are included.

In the field research, it was examined the effect of manager’s

behaviours on the job satisfaction that relating to participation management

and decision-making process, communication and human relations,

supervision, motivation and encouragement, deconcentration and autonomy

issues and attitudes of the working environment and employee. The findings

of the research about the manager's attitudes and behaviors that affect job

satisfaction were identified significantly. The effect of demographic

characteristics for the job satisfaction of employees in the analysis of

significant difference between mean scores did not reveal.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 23
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 23

LINK_STATS