Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Toplumda Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin İmajı: Ankara İli Örneği

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 16-08-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Transportation and communications, Postal service. Stamps. Philately,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Saygılı Akkaya, Neslihan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tengilimoğlu, Dilaver (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

İmaj, Kurumsal İmaj, Kurumsal Kimlik, PTT


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu çalışmanın amacı, toplumda PTT imajının hangi yönde olduğunubelirlemek (iyi-kötü), kurum imajı algısını oluşturan faktörleri belirleyerek toplumunkurum ile ilgili görüşlerini değerlendirmektir. Alan araştırması, 2018 yılı kasımayında Ankara ilinde yapılmıştır. Kolayda örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 450katılımcı üzerinde yüz yüze, telefonla ve e-mail yoluyla anket uygulanmıştır. Yapılanincelemenin ardından 429 anket analize tabi tutulmuştur. Çalışmada PTT’ninkurumsal imajının hangi yönde olduğunun belirlenmesinin yanı sıra ankete katılanbireylerin kurumsal imajı oluşturan faktörler ile PTT hizmet değerlendirmesinindemografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmasonuçlarına göre toplumda PTT hizmet değerlendirmesin; mesleğe göre, kurumimajının; yaş, medeni durum ve PTT’den daha önce hizmet alma durumuna görefarklılık gösterdiği saptanmıştır. Kurumsal imajı oluşturan faktörleri incelediğimizdeise kalite faktörünün; yaş, medeni durum ve PTT’den daha önce hizmet almadurumuna göre, görsel kimlik ve iletişim faktörlerinin; medeni duruma göre, sosyalsorumluluk faktörünün ise medeni durum ve gelir durumuna göre farklılık gösterdiğisaptanmıştır. Araştırmada bir diğer önemli sonuç ise, kurum imajının toplumtarafından ‘’iyi’’ olarak algılandığı görülmüştür. Ayrıca katılımcıların kurumu tercihetme nedenlerinin PTT’nin güvenilir bir kurum olması ile sunduğu ürün ve hizmetindüşük ücretli olması olduğu ortaya çıkmıştır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 709
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 708

LINK_STATS