Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Vatandaşların ve Sağlık Çalışanlarının Şehir Hastaneleri İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 06-08-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Public aspects of medicine, Public health. Hygiene. Preventive medicine,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Özzeybek Taş, Merve (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tengilimoğlu, Dilaver (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Entegre sağlık kampüsü, Kamu özel ortaklığı, Şehir hastanesi


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu araştırma Kamu Özel Ortaklığı Modeli uygulaması olan entegre sağlık kampüslerininsunacağı hizmetle ilgili vatandaşın ve sağlık çalışanlarının ayrı ayrı beklentileriniaraştırmak, bu iki grup bireyler arasındaki bilgi, düşünce ve görüş farklılıklarınıincelemek, Ankara İli’ndeki şehir hastanesi hizmet vermeye başlamadan önce bireylerintutumlarını detaylı bir şekilde analiz etmek amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın evrenini Ankara İli’nde yaşayan bireyler ve sağlık çalışanlarıoluşturmaktadır. Örneklemi 446 sağlık çalışanı ve 440 sağlık çalışanı olmayanvatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu çalışma nicel bir araştırma olup, bu çalışma içinkullanılan ölçme aracı anket formlarıdır. Araştırmadaki veriler IBM SPSS Statistics 23paket programına aktarılarak analizler tamamlanmıştır. İki bağımsız grup arasındakifarklılıkları incelerken bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla bağımsız grup arasındakifarklılıkları incelerken ise tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Tek yönlü varyansanalizi sonucunda farklılık çıkması durumunda farklılığın hangi gruplardankaynaklandığını analiz etmek için “Tukey” çoklu karşılaştırma testinden yararlanılmıştır.Yapılmış olan açımlayıcı faktör analizi sonucunda hizmet vermeye başlayacak şehirhastaneleri uygulaması hakkındaki görüşleri analiz eden 23 maddenin 3 faktöre ayrıldığıgörülmüştür. Bu faktörler kendi arasında şehir hastanelerinin negatif etkileri, pozitifetkileri, sağlık turizmi ve rekabete etkileri olarak ayrılmıştır.Çalışma sonucunda sağlık çalışanlarının şehir hastaneleri uygulaması hakkındavatandaşlara oranla daha olumsuz görüşlere sahip olduğu, özellikle hekimlerin diğersağlık çalışanlarına göre şehir hastaneleri uygulamasının negatif etkilerinin daha fazlaolduğunu düşündüğü ve eğitim düzeyi yüksek olan sağlık çalışanlarının da şehirhastaneleri uygulaması hakkında olumsuz görüşlere katıldığı söylenebilir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 12
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 12

LINK_STATS