Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Geçici Afet Konutlarında Ortopedik Engelli Erişebilirliği: AFAD Engelli Afet Konutunun Erişilebilirlik Ölçümü ve İyileştirme Önerileri

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 16-08-2017

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: EngD

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Architectural criticism, Architectural drawing and design,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Ünal, Bülent (Research Responsible), Akın, Emel (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Geçici Afet Konutu, Ortopedik Engelli, EriĢilebilirlik, Tasarım


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu çalıĢmada Türkiye‟deki mevcut konteyner geçici afet konutlarınınortopedik engelli bireylerin eriĢilebilirliği açısından analiz edilmesi ve elde edilenveriler ıĢığında iyileĢtirme önerileri oluĢturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultudaAFAD‟ın kullanmakta olduğu, engelliler için geçici afet konutlarının tasarımınınEngelliler Ġçin Evrensel Standartlar Kılavuzu‟na uyumluluğu, mevcut geçici konutunengelli bireylerin eriĢebilirliği açısından ihtiyaçlarını karĢılama durumu ve ortopedikengellilik durumlarının bu ihtiyaçlara etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma, ortopedikengelli bireylerin sanal ortamda oluĢturulan geçici afet konutu mekânınıdeneyimlemesi ile gerçekleĢtirilmiĢ ve elde edilen veriler doğrultusunda geçici afetkonut tasarımlarına iyileĢtirme önerileri oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan öneriler ileEngelliler için Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda bulunan 245 kriter baz alınarak,mevcut durumda bulunan uyumlu kriter sayısı 67‟den 142‟ye çıkarılarak %208‟likbir iyileĢme sağlanmıĢtır. ĠyileĢtirme önerileri, sonuç istatistikleri ile AFAD‟asunularak, görüĢ ve önerileri alınmıĢtır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 229
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 229

LINK_STATS