Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'de Bulunan Suriyelilere Uygulanan Geçici Koruma Statüsü 2001/55 Sayılı Avrupa Konseyi Yönergesi ile Geçici Koruma Yönetmeliği Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 29-06-2017

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: LAW,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Elçin, Doğa (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye Barolar Birliği Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2016 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 124 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 9-80


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Kitlesel Akın, Geçici Koruma Statüsü, Türkiye’dekiSuriyeliler, 2001/55 sayılı Avrupa Konseyi Yönergesi, GeçiciKoruma Yönetmeliği


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Aynı ülkeden veya coğrafî bölgeden kısa bir süre içerisindeve yüksek sayılarda gerçekleşen ve söz konusu sayılar nedeniylebireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemlerininusûlen uygulanabilir olmadığı durumlar, kitlesel akın olarak tanımlanmaktadır.Bu durumdaki yabancılara ve 6458 sayılı Yabancılar veUluslararası Koruma Kanunu’nun 91. maddesi kapsamında, Türkiye’dekiSuriyelilere geçici koruma statüsü uygulanmaktadır. Bu makalede2001/55 sayılı Avrupa Konseyi Yönergesi ile Geçici KorumaYönetmeliği’nin benzerlik ve farklılıklarına ışık tutmak amaçlanmıştır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAltuğ Yılmaz, Devletler Hususî Hukuku Bakımından Mülteciler, İstanbul 1967.Arenas Nuria, “The Concept of ‘Mass Influx of Displaced Persons’ in the EuropeanDirective Establishing the Temporary Protection System”, European Journal ofMigration and Law, Vol. 7, 2005, s.435.-450.Aybay Rona/Dardağan-Kibar Esra, Yabancılar Hukuku, B.3, İstanbul 2010.Aybay Rona, “Yönetim Hukuku ve Yönetsel Yargı Açısından “Yabancı”nın Konumuİnsan Hakları Hukuku Açısından Bir Yaklaşım”, 2003 Yılı İdari Yargı Sempozyumu,http://www.danıstay.gov.tr s.2, (17.10.2014).Aybay Rona, İnsan Hakları Hukuku, B.2, İstanbul 2015.Baran-Çelik Neşe, “Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunanveya Uluslararası Korumadan Yararlanan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri”,İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, Özel Sayı, 2015, s.67-148.Bayata-Canyaş Aslı, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu KapsamındakiGeri Gönderme Yasağının Uygulanma Koşullarının AİHM Kararları Çerçevesindeİrdelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 2015, s. 73-90.Bayraktaroğlu-Özçelik Gülüm, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu HükümleriUyarınca Yabancıların Türkiye’den Sınır Dışı Edilmesi”, TBB Dergisi,2013, Sayı:10, s.211-258.Berki Osman Fazıl, Devletler Hususî Hukuku, Tâbiiyet ve Yabancılar Hukuku, C.I,B.7, Ankara 1970.Bidinger Sarah, “Syrian Refugees and the Right to Work: Developing Temporary Protectionin Turkey”, Boston University International Law Journal, Vol: 33, 2015,s.223-249.Bouchet-Saulnier François, İnsancıl Hukuk Sözlüğü, İstanbul 2002.Conclusion on International Cooperation and Burden and Responsibility Sharing inMass Influx Situations No. 100 (LV) – 2004, EXCOM Conclusions, 8 October 2004,http://www.unhcr.org/41751fd82.html (24.10.2015).Councıl Decısıon of 4 March 1996 on an alert and emergency procedure for burdensharingwith regard to the admission and residence of displaced persons on atemporary basis (96/198/JHA),OJ, L63, 13.3.1996, http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D0198:EN:NOT (8.11.2015).Council Directive 2001/55/ EC of 20 July 2001 on Minimum Standards for GivingTemporary Protection in the Event of a Mass Influx of Displaced Persons and onMeasures Promoting a Balance of Efforts between Member States in Receivingsuch Persons and Bearing the Consequences thereof, OJ 2001, L 212/12. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0055 (10.10.2014).78 Türkiye’de Bulunan Suriyelilere Uygulanan Geçici Koruma Statüsü...Councıl Resolutıon of 25 September 1995 on burden-sharing with regard to theadmission and residence of displaced persons on a temporary basis (95/C262/01) OJ C262, 7.10.1995, s.1, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31995Y1007(01) (8.11.2015).Çelikel Aysel/Gelgel-Öztekin Günseli, Yabancılar Hukuku, B.21, İstanbul 2015.Çiçekli Bülent, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, B.5, Ankara 2014.Çörtoğlu-Koca Sema/Kavşat F.Candan, “Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca GeçiciKoruma Kararının Kapsamı, Alınması ve Sona Ermesi”, Başkent Üniversitesi HukukFakültesi Dergisi, Sayı 1, Ocak 2015, s.329-366.Dardağan-Kibar Esra, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısında veBaşlıca Avrupa Birliği Düzenlemelerinde Yabancıların Sınır Dışı Edilmelerineİlişkin Kurallar: Bir Karşılaştırma Denemesi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,Cilt:11, No.2, Yıl:2012, s.53-74.Dardağan-Kibar Esra, “An Owerview and Discussion of the New Turkish law on Foreignersand International Law”, Perceptıons, Autumn 2013, Vol.XVIII, No.3, s.109-128, (The New Turkish Law).Dünya Mültecilerinin Durumu, 1997-1998, Bir İnsanlık Sorunu, BMMYK Yayınları,Ankara 1997.Edwards Alice, “Temporary Protection, Derogation and the 1951 Refugee Convention”,Melbourne Journal of International Law, Vol.13, 2012, s. 1-41.Ekşi Nuray, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, B.2, İstanbul 2014, (Yabancılarve Uluslararası Koruma).Ekşi Nuray, “Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın Şartları, GeçiciKoruma Usûlü, Sağlanan Haklar ve Geçici Korumanın Sona Ermesi”, İstanbulBarosu Dergisi, C.88, S.6, Yıl:2014, s. 65-89, (Geçici Koruma Yönetmeliği).Ekşi Nuray, “Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Hukuki Statüsü”, Legal Hukuk Dergisi,C.10, S.119, 2012, s. 3-22 (Türkiye’de Bulunan Suriyeliler).Ekşi Nuray, The New Turkish Law on Foreigners and International Protection AnOverall Assessment, Baden Baden2014, (The New Turkish Law).Elçin Doğa, “The Principle of Non-Refoulement: A Comparative Analysis betweenTurkish National Law and International Refugee Law” in Politics and Law inTurkish Migration, Eds. Ibrahim Sirkeci, Doğa Elçin, Güven Şeker, London 2015,s. 39-50.Ergüven Nasıh Sarp/ Özturhanlı Beyza: “Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye”,AÜHFD, 62(4) 2013, s. 1007-1061.Erten Rifat, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Hakkında Genel Bir Değerlendirme”,Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIX, Yıl:2015, Sayı:1, s. 3-51.Fitzpatrick Joan, “Temporary Protection of Refugees: Elements of Formalized Regime”,The American Journal of International Law, Vol. 94, 2000, s.1-162.Gibney J. Matthew, “Between Control and Humanitarianism: Temporary Protectionin Contemporary Europe”, Georgetown Immigration Law Journal, Vol.14, 2000,s.689-707.Global Consultations on International Protection ‘Mechanisms of International CoTBBDergisi 2016 (124) Doğa ELÇİN 79operation to Share Responsibilities and Burdens in Mass Influx Situations’, UNDocument EC/GC/01/7, 19 February, 2001, 11. http://www.unhcr.org/3ae68f3cc.pdf (10.10.2014).Göğer Erdoğan, Yabancılar Hukuku, Ankara 1979.İltica ve Göç Mevzuatı, Ankara 2005.Jastram Kate/Newland Kathleen, “Family Unity and Refugee Protection” in RefugeeProtection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on InternationalProtection, Eds. Erika Feller, Volker Türk, Frances Nicholson, CambridgeUniversity, 2003, s.555-603.Kaya İbrahim/Yılmaz Eren Esra, Türkiye’deki Suriyelilerin Hukukî Durumu, AradaKalanların Hakları ve Yükümlülükleri, İstanbul 2015.Kerber Karoline, “The Temporary Protection Directive”, European Journal of Migrationand Law, Vol.4, 2002, s.193-214.Kirişçi Kemal, Misafirliğin Ötesine Geçerken Türkiye’nin “Suriyeli Mülteciler” Sınavı,Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu & Brookings Enstitüsü, Ankara2014.Kirişçi Kemal, “Türkiye Coğrafî Sınırlamayı Kaldırıyor mu? Türkiye’de Kasım 1994Sığınma Yönetmeliği”, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD),Yayın Serisi, Sayı 2, Ankara 1996.Lauterpacht Elihu/ Bethlehem Daniel, “The Scope and Content of the Principle ofNon-Refoulement: Opinion”, in Refugee Protection in International Law, edt.FELLER, Erika/TÜRK, Volker/ NICHOLSON, Frances, Cambridge 2003, s.87-177.McAdam Jane, “The European Union Qualification Directive: The Creation of a SubsidiaryProtection Regime”, Int. Journal of Refugee Law, Vol.17, s. 461-516.Odman Mesut, Mülteci Hukuku. Ankara 1995.Odman Tevfik, Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk Mülteciler, İstanbul 2008.Opinion of the Economic and Social Committee, OJ 2001, C 155/24.Özcan Mehmet, Avrupa Birliği Sığınma Hukuku, Ortak Bir Sığınma Hukukunun OrtayaÇıkışı, Ankara 2005.Özkan Işıl, Göç, İltica ve Sığınma Hukuku, Ankara 2013.Pazarcı Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri II. Kitap, Ankara 1989.Piotrowicz Ryszard/Van Eck Carina, “Subsidiary Protection and Primary Rights”,ICLQ, Vol:53, 2004, s. 107-138.Pirjola Jari, “Temporary Protection as a Future Model”, Nordic Journal of InternationalLaw, Vol:64, 1995, s.423-427.“Ressettlement, Humanitarian Admission and Other Forms of Admission for SyrianRefugees 2013/2014 Pledges” BMMYK Şubat 2014.Savaşan Zerrin, “AB’de Sığınma Hakkı: Ortak Sığınma Sistemi Oluşturma Amacı veDevam Eden Kısıtlamalar”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 27, 2009, s.13-34.Seviğ Muammer Raşit, Devletler Hususî Hukuku, Giriş, Vatandaşlık ve YabancılarHukuku, İstanbul 1983.80 Türkiye’de Bulunan Suriyelilere Uygulanan Geçici Koruma Statüsü...Seviğ Vedat Raşit, Türkiye’nin Yabancılar Hukuku, İstanbul 1981.Sopf Davor, “Temporary Protection in Europe After 1990: The “Right to Remain” ofGenuine Convention Refugees”, Washington University Journal of Law and Policy,Vol:6, 2001, s. 109-156.Summary Observations of the UNHCR on the Commission Proposal of 26 September2000, Council Document No.11629/00.Taneri Gökhan, Uluslararası Hukukta Mülteci ve Sığınmacıların Geri Gönderilmemesi(Non-Refoulement) İlkesi, Ankara 2012Tekinalp Gülören, Yabancılar Hukuku, B.8, İstanbul 2003.Teksoy Barış, “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre YabancılarınVize Alma Zorunluluğu”, AÜHFD, 62/3, 2013, s.855-906.Tokuzlu Lami Bertan, Burden-Sharing Games for Asylum Seekers between Turkeyand the European Union, EUI Working Papers, RSCAS 2010/05 Robert SchumanCentre for Advanced Studies, European University Institute 2010.Topal Ahmet Hamdi, “Geçici Koruma Yönetmeliği ve Türkiye’deki Suriyelilerin HukukiStatüsü”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), Bahar2015, s.5-22.UN Declaration on Territorial Asylum, 14 December 1967, UNGA Resolution No. 2312(XXII). http://daccess-dds-ny.un.org/doc/Resolutıon/GEN/NR0/236/47/IMG/NR023647.pdf?OpenElement (10.10.2014).UNHCR, 2014, Guidelines on Temporary Protection, http://www.unhcr.org/5304b71c9.html. (10.10.2014).UNHCR (2001), “Protection of Refugees in Mass Influx Situations: Overall ProtectionFramework”, UN Document EC/GC/01/4, paragraf 14. http://www.unhcr.org/3ae68f3c24.html (10.10.2014).UNHCR Turkey External Update, 31.8.2015. http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/august_external_update_2015.pdf (24.10.2015).Uzun Aytül, “Günümüzün Sosyal ve Ekonomik Sorunu Olan Suriyelilerin Mültecive Ekonomi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi,2015/1, s.107-120.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 61
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 61

LINK_STATS