Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Örgütsel Stresin Çalışan İş Doyumuna Etkisi "Hıltı İnşaat Malzemeleri Tic. A.ş. Örneği"

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 14-03-2017

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Business,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Turan, Tolga (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tengilimoğlu, Dilaver (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

stres, örgütsel stres, iş Doyumu


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Örgütsel stres kaynakları ve buna bağlı olarak çalışanların yaşamış olduğu işdoyumsuzluğu örgütlerin önemli sorunlar yaşamasına sebep olmaktadır. Tezinamacı, örgütsel stres kaynakları ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki olupolmadığını incelemek ve bu ilişkinin düzeyini belirlemektir.Araştırmanın amacı doğrultusunda, Hilti İnşaat Malzemeleri A.Ş. çalışanlarıüzerinde bir uygulama yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 200 Hilti satışdepartmanı çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket yöntemi ile eldeedilmiştir. Bireylere kişisel bilgi formu, örgütsel stres ve iş doyumu olmak üzere üçbölümden oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 24.0programı kullanılmıştır. Çalışanlara ait demografik özelliklerin farklılık gösteripgöstermediği Mann Whitney-U Testi ve Kruskal Wallis-H Testi ile analiz edilmiş veanlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Hipotezlerin test edilmesinde SpearmanKorelasyon analizi kullanılmıştır.Örgütsel stres ile iş doyumu arasındaki ilişkide, korelasyon analizi sonucunagöre; r=-0,571 ve anlamlılık düzeyi p=0,000 olarak elde edilmiştir. 0,05 anlamlılıkdüzeyinde ters yönlü ve orta düzeye yakın bir ilişki saptanmıştır. Demografik bilgilerile örgütsel stres ve iş doyumu arasında da anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca altboyutlarda inceleme yapıldığında; örgütsel politikalar ve ücretten kaynaklanan stresivile iş doyumunun ücret ve iş güvencesi boyutu arasında; örgütsel yapıdankaynaklanan stres ile iş doyumunun yönetim ve terfi boyutu arasında; şirket içindeçalışanlar arasındaki ilişkilerden kaynaklanan stres ile iş doyumunun çalışmaarkadaşları boyutu arasında; yapılan işin özelliklerinden kaynaklanan stres ile işdoyumunun işin niteliği boyutu arasında; fiziksel şartlardan kaynaklanan stres ile işdoyumunun çalışma koşulları boyutu arasında da ters yönlü ve anlamlı ilişkisaptanmıştır.Sonuç olarak, çalışanların örgütsel stres düzeyleri arttıkça, iş doyumdüzeylerinde azalma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 23
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 23

LINK_STATS