Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

UFRS 16 Kiralama İşlemleri Standardının Eski UMS 17 Finansal Kiralama Standardı ile Karşılaştırılması

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 01-03-2017

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Finance, Finance management. Business finance.,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Öcal, Nigar Hanım (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Yanık, Zeki (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Uluslar arası Finansal Raporlama Standardı, Uluslararası Muhasebe Standartları, Finansal Kiralama Standardı, Finansman Yöntemi,Muhasebeleştirme, İktisadi Kıymet


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu tez çalıĢmasının amacı, Uluslararası Finansal Kiralama Standartları (UFRS)16 Kiralama ĠĢlemleri Standardının Eski Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)17 Finansal Kiralama Standardıyla karĢılaĢtırılmasıdır. ĠĢletmeler, faaliyetebaĢlayabilmek ve baĢladıkları faaliyeti sürdürebilmek amacıyla teknolojikgeliĢmelere uyum sağlamak ve büyümek için sürekli olarak yeni yatırımlara ihtiyaçduymaktadırlar. Bu yeni yatırımların her zaman finansman yoluyla karĢılanmasımümkün olmayabilir. Bu sebeple yatırımcılar, iĢletmeler bakımından daha gelirgetirici finansman yöntemlerine baĢvurmaktadırlar. Bu iĢletmeler, iktisadi kıymetlerisatın almakta kullandıkları finansman tekniklerini avantajlı bir hale getirebilir. Buamaçla iktisadi kıymetlerin mülkiyetine sahip olmak yerine, belirli bir süre için,belirli periyodlar ile taksitlendirerek kullanım hakkına sahip olmaktan kaynaklananher türlü risk ve yararların devredildiği sözleĢmelerdir. UMS 17‟ de olduğu gibifinansal kiralama sözleĢme süresi sonunda, mülkiyetin devredilebilir veyadevredilmeyebilir. Bu amaç kapsamında, çalıĢmada eski UMS 17 Finansal KiralamaStandardı ile yeni UFRS 16 Kiralama ĠĢlemleri Standardı karĢılaĢtırılmıĢtır.Yürütülecek olan bu tez çalıĢmasında, finansal kiralama tüm dünyadauygulandığı gibi Türkiye‟de de her geçen gün hızla geliĢmekte olup baĢvurulan birfinansman yöntemi olarak benimsenmektedir. ÇalıĢmanın sonunda Finansal kiralamaiĢlemlerinin nasıl gerçekleĢtirildiği ve ne amaçla etkili bir finansman yöntemiolduğuna varılmıĢtır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 4
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2441
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 22
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 22

LINK_STATS