Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI DÖNEMDE GİRDİ ÇIKTI ANALİZİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KONUMU

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 21-11-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: PhD

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Economic history and conditions, Balance of trade,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Erkök, Banu (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Sönmez, Hüseyin Sinan (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

İhracata Dayalı Sanayileşme, Küresel Değer Zinciri, Güney Kore, Otomotiv Sektörü,Girdi Çıktı ve İhracatta Bağımlılık Analizi.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

1980 sonrası küreselleşme süreciyle birlikte Türkiye’nin de içinde bulunduğugelişmekte olan ülkelerde, ithal ikameci sanayileşme modeli terk edilerek, ihracatadayalı sanayileşme modeli uygulanmaya başlanmıştır. Ancak bu ülkeler, gereksermaye birikiminin gerekse teknolojinin yetersizliği gibi nedenlerle, imalat sanayiiürünlerine yönelik rekabet gücünü artırma konusunda yeterince başarısağlayamamıştır. Çalışmada ithal ikameci politikalarla başlayarak, ihracata dayalısanayileşme modeline geçmek suretiyle kalkınma hamlesi gerçekleştiren G. Kore’ninkalkınma modeli de incelenmiştir. Diğer yandan gelişmekte olan ülkeler de,kalkınma ve istikrarlı bir ekonomik büyüme, sermaye birikimi ve teknolojik altyapıeksikliğini gidermek için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmeyeyönelik politikalar uygulamaya koymuşlardır. Bu bağlamda birçok yabancı sermayelifirma, vergi muafiyeti, vergi indirimi ve ucuz işgücü gibi maliyet avantajlarınedeniyle, Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkelerde faaliyetgöstermeye başlamış ve sayıları giderek artmıştır. Böylelikle, Türkiye’nin küreseldeğer zincirine entegre olması ve küresel değer zincirleri içerisindeki payınınartırılması hedeflenmiştir. Türkiye’de çeşitli sektörlerde birçok yabancı sermayelişirket faaliyet göstermeye başlamıştır. Böylelikle söz konusu yabancı sermayelişirketlerin ağırlığının en fazla hissedildiği sektörlerden biri de otomotiv sektörüolmuştur. Gelinen noktada, otomotiv sektörü, yabancı sermayeli şirketlerinağırlığının en fazla hissedildiği sektör olmanın yanı sıra, Türkiye ihracatının dalokomotifi konumunu elde etmiştir. Ancak sektördeki teknolojik gelişmelerin hızınabağlı olarak artan dış girdi bağımlılığı, sektörle ilgili ihracat gelirlerinin giderekazalmasına yol açmıştır. Bu durum Türkiye’nin otomotiv sektöründe küresel değerzincirlerinden hedeflenen oranlarda pay alıp almadığı sorusunu da beraberindegetirmektedir. Bu çalışmada, yabancı sermayeli şirketlerin ağırlığının en fazlahissedildiği ve aynı zamanda Türkiye ihracatı açısından stratejik konumda bulunaniiotomotiv sektörü üretiminin ithalata bağımlılığı, küresel değer zincirleri içindekikonumu ve sektörün diğer sektörler ile etkileşimi girdi çıktı analizi ile ölçülmektedir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 15
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 15

LINK_STATS