Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Belediyelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Çankaya Belediyesi Örneği

Diğer Başlık: Public Relations Practices in Municipalities And The Case Of Cankaya Municipality

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Avcı, Dilber (Hazırlayan), Ülker, Halil İbrahim (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Yeri: Ankara


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

1.Halkla ilişkiler

2.Belediye

3.Kurum İmajı

---

1.Public Relations

2.Municipality

3.Corporate image


Özet

・Belediyelerde Halkla ĠliĢkiler Uygulamaları ve Çankaya Belediyesi・ baĢlıklı çalıĢmada belediyelerin ana iĢlevi olarak kabul edilmesi gereken halkla iliĢkiler faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü üzerinde durulmuĢ ve bu faaliyetler dizininin kurum imajı üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Günümüz dünyasının ekonomik, teknolojik ve sosyolojik açıdan hızlı değiĢimler geçirdiği düĢünülürse, halkla doğrudan iliĢkisi bulunan belediyelerin bu değiĢimlerden nasıl etkilendiğini, bu süreci nasıl yönettiğini tespit etmek gereklidir. Tüm dünyada halkla iliĢkiler kavramı hızla önem kazanmaktadır. Kurumların imajlarının olumlu algılanmasını sağlamaları iyi yürütülen halkla iliĢkiler uygulamaları ile mümkün olabilmektedir. ÇalıĢmada Çankaya Belediyesi örneği üzerinden gidilerek belediyelerde mevcut halkla iliĢkilerin durumu saptanmaya çalıĢılmıĢ ve Çankaya Belediyesi personeline ve Çankaya ilçesinde ikamet eden vatandaĢlara yönelik iki ayrı anket çalıĢması yapılmıĢtır. Anket sonuçları SPSS programı ile analiz edilmiĢ ve sonuçlara yönelik yorumlamalarda bulunulmuĢtur. Sonuçlardan yola çıkılarak kurum imajının olumlu algılanmasını sağlamanın yolları üzerine önerilerde bulunulmuĢtur. ----

It dwells on how municipalities undertake public relation activities, which should be considered as their main function, in the study titled “Public Relation Practices in Municipalities and The Case of Municipality of Çankaya” and quests the influence of these series of activities on institutional image.

Considering that our recent World has been going through rapid transformations economically, tecnologically and sociologically, it requires identifying how municipalities which have direct relations with people are affected by these transformations and how they manage this process.

The concept of public relations quickly takes on a new significance all over the World. To ensure a positive perception of institutional image is possible by good public relation practices.

Based on Çankaya Municipality example, it serves to determine current situation of public relations in municipalities and two separate surveys, one for Çankaya Municipality personnel and the other for Çankaya residents were conducted. The survey results were analysed by the “SPSS” program and interpreted. Based on outcomes, recommendations were made on the ways to ensure positive perception of institutional image.

 


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 23
  • Üye: 0
  • Toplam: 23

Detaylı İstatistikler