Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'de Siyasal İktidar-Bürokrasi İlişkileri

Diğer Başlık: Political Power-Bureaucracy Relations in Turkey

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Siyasi kurumlar ve kamu yönetimi,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Doğan, Halit Murat (Hazırlayan), Ülker, Halil İbrahim (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Bureaucracy, Theories of Bureaucracy, Bureaucratic Politics, Bureaucracy-Political Relations, Public Employees.


Özet

Bürokrasi-siyaset iliĢkileri toplumun yasal, sosyal, tarihi, siyasi vb. koĢullarınca belirlenir. BaĢka bir ifadeyle mevcut devletin özellikleri, siyasal rejim, toplumsal gelenekler, kamuoyu ve sivil toplum kuruluĢları gibi pek çok faktör anılan bu etkileĢimi belirleyen dinamiklerdir. Bürokrasi-siyaset iliĢkileri her toplumda farklı bir görünüm sergilemektedir. Siyasal iktidar ve bürokrasi iliĢkisi topluma hizmet gibi aynı hedef doğrultusunda, aynı değer ve araçlarla, uyum içinde çalıĢmaları esasına göre kurulmuĢtur. Ülkemiz açısından bakıldığında Osmanlıdan günümüze kadar bürokratik ve siyasi kadrolar arasında sürekli bir çatıĢmanın olduğu görülmektedir. Tek partili dönemde bürokrasi hakim iken, çok partili dönemde siyasi otorite hakim olmaya çalıĢmıĢtır.

Bürokrasi- siyaset çatıĢmasının yoğun olduğu zamanlarda ekonomide tehlike çanlarının çalması, hükümetlerin çıkardığı yasa tasarılarının bir kısmının hayata geçirilememesi gibi durumlar meydana gelmiĢtir.

Bu çalıĢmada, Türkiye‟deki siyasal iktidar ve bürokrasi arasındaki iliĢkileri ortaya koymaya, bilhassa kamu çalıĢanlarının siyasal iktidar ile bürokrasi arasındaki iliĢkiyi nasıl yorumladıklarını tespit etmeye, bu iliĢkiden kaynaklanan sorunları saptayarak çözüm önerileri sunmaya çalıĢılmıĢtır.

Bürokrasi- siyaset iliĢkilerinin istikrarlı olması için, siyasilerin kararlar alması bürokratların bunları uygulaması ve bürokrasinin yaptığı iĢlerden dolayı sürekli denetim altında tutulması gerektiği anlaĢılmıĢtır.----

----Bureaucracy-Politics relations is determined by the conditions of legal, social, historical, political of society. In other words, the current state properties, the political regime, social customs, public and non-governmental organizations are dynamics that determine this interactions. Relationship between political power and bureaucracy exhibits a different view in every society. Relationship between political power and bureaucracy was established according to the same goals, with the same value and means, on the basis of the work in harmony. From the perspective of our country, it seems that there is a permanently conflict between bureaucratic and political cadres from the Ottomans to the now. While bureaucracy was dominated in the term of single party, political authority tried to dominate in the multi-party system. When the time of intensive conflict between bureaucracy and politics, it occured that alarm bells ring in the economy, not being carried out of draft bills issued by governments.

This study aimed to demonstrate the relationship between political power and bureaucracy in Turkey, in particular determine how public employees make comments about relationship between the bureaucracy and the political power, try to offer solutions by pinpointing the problems arising from that relationship. To be stable relations between the bureaucracy and politics, it is understood that politicians make decisions, bureaucrats implement these decisions and bureaucrats should be kept under constant supervision because of the work done.


İçindekiler
Açıklamalar

 


Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 1206
  • Üye: 0
  • Toplam: 1206

Detaylı İstatistikler