Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ulus Devletin Geleceği

Diğer Başlık: The Future of Nation State

Oluşturulma Tarihi: 2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SİYASET BİLİMİ, Siyaset teorisi. Devlet. Devlet teorileri, Milliyetçilik. Ulus devlet,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Çeçen, Baran (Hazırlayan), Utku, Mustafa Kemal (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 07-01-2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

 

1.Ulus

2.Ulus Devlet

3.Egemenlik

4.KüreselleĢme

5. Yıpranma

--------

1. Nation

2. Nation-state

3. Sovereignity

4. Globalization

5. Deterioration

 


Özet

Bu yüksek lisans çalıĢması ulus devletin geleceği üzerine hazırlanmıĢtır. KüreselleĢme döneminin baĢlamasıyla beraber uluslararası tekelci Ģirketlerle ulus devletler karĢı karĢıya gelmiĢtir. Batı bloğunun egemenliği altındaki uluslararası kuruluĢların desteklediği küresel politikalar ulus devletlerin yapılarını değiĢtirerek güçlerini kırarak zayıflatmıĢtır. Yarı yarıya güç kaybeden ulus devletler ciddi bir bulanıma sürüklenerek yola devam etme konusunda zorlanmaya baĢlamıĢtır. ĠĢte bu master tezi, böylesine bir çıkmaza sürüklenen ulus devletlerin geleceğini incelemektedir.

Tezin birinci bölümünde ulus sorunu, uluslaĢma ve ulusçuluk olarak iki ayrı baĢlıkta incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde ulus devlet olgusu, ulus devletin doğuĢu ve tanımı olarak gene iki ayrı alt baĢlıkta ele alınmıĢtır. Tezin üçüncü bölümü bütünüyle ulusal egemenlik kavramı ve tartıĢmalarına ayrılmıĢtır. Siyasal egemenliğin uluslardan sermayeye geçmesiyle baĢlayan egemenlik tartıĢmaları bu bölümde incelenmiĢtir. Dördüncü bölümde ise ulus devlete yönelen tehditler, küreselleĢme ve yıpranma baĢlıkları altında iki alt bölümde açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Yıpranma nedenleri arasında ekonomik ve demokratik geliĢmeler ile dinsel cemaatlerin desteklenmesi gibi konular üzerinde durulmuĢtur. Ġlk dört bölüm açıklamalarından hareket edilerek beĢinci bölümde ulus devletin bugünü anlatılmıştır.----

This post-graduate study is about the future of nation-state. Along with the start of globalisation era, nation states came face to face with international monopolist companies. Global politics supported by international corporations that are under the supremacy of the Western Bloc have changed the structure of nation states,thus weakening those states. Nation states, who lost half of their power, are having problems continuing their way by being dragged into a serious depression. This post-graduate thesis hereby studies the future of nation-states, those dragged into such a dead-end. In the first part of this study, the issue of nation is examined under two main titles: Becoming A Nation and Nationalism. In the second part, the fact of nation-state is examined under the titles of “The Birth of Nation-state” and “The Description of Nation-state”. The third part is solely reserved for the concept of national sovereignity and the discussions. And in the fourth part, the threats against nation-state are explained under the titles of “Globalisation” and “Deterioration”. The subjects like economical and democratic development and the support for religious congregations are examined among the reasons of deterioration. In the fifth part, the nation-state today is explained based on the studies in the first four parts.


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 4
  • Toplam: 2441
 • Online
  • Ziyaretçi: 20
  • Üye: 0
  • Toplam: 20

Detaylı İstatistikler