Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Performansa Dayalı Ücret Sisteminin İşgören Motivasyonuna Etkisi

Diğer Başlık: The Effect of Employee Motivation Performance Based Wage System

Oluşturulma Tarihi: 2012

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), Sosyal sistemler, sosyal yapılar,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Tan, Ayhan (Tez Danışmanı), Bolat, Gülşen (Hazırlayan),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme AnaBilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2012


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Performans, Performansa Dayalı Ücret, Motivasyon.----

Performance, Performance Based Wage System, Motivation.


Özet

Kurumun performansını artırmak için çalışanların performansını

çoğunlukla mali motive edicilerle artırmaya yönelik bir sistem olarak

performansa dayalı ücretlendirme sisteminin kamu yönetimlerinde

kullanılmaya başladığı görülmektedi

r. Bu sistemin kendine özgü güçlü ve

zayıf yönleri bulunmaktadır. Performans kriterleri, bilimsel ve objektif olarak

belirlenip yeterli

mali imkânlarla desteklendiğinde sistemin hedeflere

maksimum seviyelerde ulaştığı söylenebilir.

Motivasyon, örgütün ve bireylerin ihtiyaçlarının tatminle sonuçlanacağı bir

i

ş ortamını oluşturarak bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve

isteklendirilmesi sürecidir. Özellikle, ileri sanayi toplumlarında otomasyona

kayılması ve kitle üretimine gidilmesi işçinin iş

inden elde edeceği tatmini

daha da azaltıcı bir rol oynamıştır. Motivasyon tekniklerinin devreye

sokulmasında varılmak istenen en önemli amaç, işgörenlerde daha çok

çalışma istek ve arzusu yaratabilecek faktörleri bularak, onların

gereksinimlerini elverdiğince doyurmak ve her gün iş

başı yapılırken istekle

gelip, istekle çalışmalarını sağlamaktır

.

Bu çalışmada

, Aydın ili Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde

çalışan işgörenlerin performansa dayalı ücretlendirme sisteminden hangi

yönde ve ne derece motive olduklarının araştırılması amaçlanmıştır. Yapılan

araştırmada öncelikle literatür taraması yapılmış, derlenen bilgiler

doğrultusunda anket soruları hazırlanmıştır. Bu anket formu adı geçen

hastanede çalışan 275 kişi tarafından doldurulmuş ve veri tabanı

oluşturulmuştur. Elde edilen bilgileri çözümlemede, Statistical Package for

Science for Windows 11.0 (SPSSWIN) paket programı kullanılmıştır.

Anketlerden elde edilen verilerin analizinde; frekans dağılımları, aritmetik

ortalama, standart sapma ve varyans analizi (ANOVA) teknikleri

kullanılmıştır.----

In order to increase of performance of the company, it has been seen that

performance based wage system with financial motivation has been

beginning to use in the public administration. This system has its own

strengths and weaknesses. It can be said that the system can be reached

maximum targets when that is scientifically and objectively determined and

supported by adequate financial facilities.

The motivation carrying out appropriate business environment leading to

satisfaction of the individual and organiz

ation is a process of individual’s

attraction and encouragement. Especially tending to the automation and

mass production system has played a role of more decreasing of employees’

satisfaction obtained from their work. The most important aim in activation of

motivation techniques is to find the factors creating to more willingly work of

employee and satisfying of their requirements wherever possible, and to

provide that they come to the job everyday and enthusiastically work.

In this study, the aim is

to search how and what extend to the effect of ‘the

performance-

based pricing system’ on the employees in Söke Fehime-Faik

Kocagöz Public Hospital of Aydın.

In the light of all the literature published we

prepared the survey questionnaire. This survey sheets have been filled by

275 employees who works in the named above hospital and had composed a

database. All the statistical analyses were done by using of Statistical

Package for Science for Windows 11.0 (SPSSWIN). Used statistical methods

were frequencies of distribution, arithmetical means, standard deviation and

variance analysis (ANOVA).


İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 525
  • Üye: 0
  • Toplam: 525

Detaylı İstatistikler