Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetsel ve Organizasyonel Sorunların İncelenmesi: Gata Hemşirelik Hizmetlerinde Bir Uygulama

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): BOLAT, Melahat (Araştırma Sorumlusu), TÖRÜNER, A. Mete (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Yeri: Ankara


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Yönetsel ve organizasyonel sorunlar, hemşirelikyönetimi, sağlık hizmetleri.---Administrative and organizational problems, nursingmanagement, health care services.


Özet

Bu araştırmada, hemşirelik hizmetlerinde yönetsel ve organizasyonelsorunların incelenmesi, sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri getirilmesiamaçlanmıştır.Araştırmanın evrenini, GATA hemşirelik hizmetlerinde görev yapan 592hemşire ve yönetici hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçiminegidilmemiş ve tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Çeşitli sebeplerleulaşılamayan hemşireler çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak 460hemşireye veri toplama formu ulaştırılmış ve 407 tanesi geri dönmüştür (geridönüş oranı % 88,5).Araştırmada verilerin toplanması için ikişer bölümden oluşan hemşire veyönetici hemşirelere yönelik anket formu kullanılmıştır. Araştırmada eldeedilen verilerin değerlendirilmesinde, SPSS for Win. 18.0 programıkullanılmıştır. Verilerin dağılımlarını göstermek için sayı ve yüzdelikler,tanımlayıcı verilerin istatistiksel karşılaştırılması için Ki-Kare testi vetanımlayıcı istatistikleri için aritmetik ortalama, standart sapma gösterimikullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için “p” değeri 0,05 alınmıştır.Araştırmada, hemşirelik hizmetlerini yönetsel ve organizasyonelçalışmalarını kısıtlayan kurumsal faktörler ile yönetsel ve organizasyonelsorunlar değerlendirilmiştir. Yönetsel ve organizasyonel sorunlar yönetimsüreci işlevleri olan planlama, organize etme, yöneltme, koordinasyon,kontrol ve eğitim-geliştirme faaliyetlerine göre incelenmiştir.Yönetici hemşirelerin çalışmalarını kısıtlayan sorunlardan yönetimiilgilendiren konularda bağımsız kararlar alamama yüksek düzeyde yaşananbir sorundur. Ayrıca yüksek düzeyde yaşanan bir sorun olan hemşiresayısının yetersizliği, yasa / yönetmelikler ve hemşirelerin kurumdanayrılmalarından kaynaklanmaktadır.Hemşirelerin karşılaştıkları yönetsel ve organizasyonel sorunlardan,hemşire sayısı yetersizliği, ücret yetersizliği, görev, yetki ve sorumlulukbelirsizliği, hemşirelik yönetimini ilgilendiren konularda diğer uzmanlık alanlarının müdahalesi, iletişim kopukluklarının yaşanması, kaliteçalışmalarının ve hizmet içi eğitimin yetersizliği yüksek düzeyde yaşanansorunlardır.Yönetim pozisyonlarına görevlendirilen hemşirelere yönetim veorganizasyon eğitiminin verilmesi, hemşirelerin görev, yetki vesorumluluklarının belirlenebilmesi için iş tanımı ve iş gereklerininoluşturulması, etkili motivasyon gereçleri kullanılarak hemşirelerin işdoyumunun sağlanması, performans değerleme kriterlerinin oluşturularakçalışanlarla paylaşılması, organizasyon içinde etkili iletişimin ve alınankararlara katılımın sağlanması; sorunlara yönelik çözüm önerileri olarakdeğerlendirilmiştir.----

In this research the inspection of administrative-organizationalproblems which are related to nursing services, detection of problems andraising suggestions for solutions are aimed.592 nurse and administrative nurse who works in GMMA (GülhaneMilitary Medical Academy) stands for the universe of the research.The selection of the universe is not applicated in the research and it’saimed to access to whole universe. The nurses who are not contacted withfor various reasons are excluded. As a result 460 nurse were sent datacollection form and 407 of them were returned. (The returning ratio is 88.5%)In the research a survey form which is composed of two sections anddesigned for nurses and administrative nurses is used. For the evaluation ofthe data collected by the research the SPSS for Win. 18.0 program wasused. In order to depict the variation of the data numbers and percentagesare used. For the comparison of descriptive statistical data Ki_Square test isused. For the descriptive statistics arithmetical mean and standart variationare used. P value is assumed as 0.05 for the statistical expression.Within the research, in addition to the instutional factors which restrictnursing services and organizational studies the administrative andorganizational problems were evaulated. Administrative and organizationalproblems were examined according to the administrative process functionsas planning, organizing, directing, coordination, control and trainingdevelopment. The independent decision failure which is one of the problemsrestricting the activities of the administor nurses is a problem witnessed on ahigh level. Besides, the inefficiency in the number of nurses which isexperienced on high level is caused by the laws/ regulations and thedeparture of nurses from the institution.The inefficiency in the number of nurses and their salaries, theambiguity in the assignment, authorization and responsibility issues, the interruption of other expertise areas to the subjects about nursingmanagement, experiencing of communication gaps, the inefficiency ofqualification studies and in-service training are the administrative andorganizational problems of nurses which are experienced on a high level.The training of nurses who are assigned to administrative positionsabout management and organization, the development of job descriptionsand requirements in order to define the assignment, authorization andresponsibility of nurses, the achievement of job satisfaction of nurses byusing of effective motivation tools, developing of performance evaluationcriteria and sharing of them with employee, the achievement of effectivecommunication and participation to the decisions within the organization areassessed as the suggestion for the solutions.


İçindekilerAçıklamalar

2015 yılına kadar yasaklı.----Until 2015 forbidden.


HaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 8
  • Üye: 0
  • Toplam: 8

Detaylı İstatistikler