Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Performans ve Motivasyon Arasındaki İlişki: GATA Hemşirelik Hizmetleri Örneği

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), Sosyal kurumlar,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): ÇAĞAN, Sultan Nuray (Araştırma Sorumlusu), TÖRÜNER, A. Mete (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Yayın Yeri: Ankara


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Hemşirelikte motivasyon, Hemşirelikte performans,Motivasyon, Performans, Performans ile motivasyon arasındaki ilişki----Motivation in Nursing, Performance in Nursing, Motivation,Performance, relationship between performance and motivation.


Özet

Sağlık kurumlarındaki performans ve bunun geri bildirimi olarak sağlıksonuçları çalışanların motivasyonuna bağlıdır. Motive olmayan bir çalışanınperformans göstermesi beklenemez. Sağlık kurumlarındaki en büyük insangücü kaynağını da hemşireler oluşturmaktadır.Bu çalışma, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi HemşirelikHizmetlerinde çalışan hemşirelerin belirli bir dönemdeki motivasyon veperformans düzeylerini belirlemek ve motivasyon düzeyleri ile performansdüzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını varsa bu ilişkinin yönünü veşiddetini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, araştırmanınönemi ve amacı, araştırmanın soruları ve hipotezleri, sınırlılıkları,varsayımları ile çalışma planı yer almaktadır. İkinci bölümde; kaynaktaraması sonucunda elde edilen konuyla ilgili genel bilgiler bulunmaktadır.Üçüncü bölümde; araştırmanın evren ve örneklemi, veri toplama araç veyöntemi ile verilerin analiz yöntemleri hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir.Dördüncü bölümde; yapılan alan çalışması sunulmuş, elde edilen sonuçlaryorumlanarak öneriler geliştirilmiştir.Araştırmanın evrenini Haziran-Temmuz 2011 tarihleri arasındaGATA’da görev yapan tüm hemşireler (N=594) oluşturmaktadır. Toplamulaşılması gereken hemşire sayısı 450 olarak belirlenmiştir. Anket formlarınındağıtıldığı 450 hemşireden 47’si (%10.4) çalışmaya katılmayı kabuletmemiştir. Çalışmaya katılım oranı %89.6 olarak belirlenmiştir.Verilerin toplanmasında üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır.Anketin birinci bölümünde demografik özellikler, ikinci bölümünde çalışanlarınkendilerini değerlendirdikleri 24 sorudan oluşan iş performans anketi, üçüncübölümde ise çalışanların kendilerini değerlendirdikleri 24 sorudan oluşan işmotivasyonu anketi yer almaktadır. Elde edilen veriler MS-Excel 2003 veSPSS 15.0 paket programlarında değerlendirilmiştir. Verilerin analizindeCronbach’s Alpha, Tukey testin bütünlüğü/toplanabilirliği değerleri bulunmuş174ve gruplar arası karşılaştırmalar için Mann-Whitney, Kruskal-Wallis testlerikullanılmıştır. Anketler arası ilişkilerin araştırılması için Spearman sırakorelasyon katsayıları hesaplanmıştır.Analiz sonucunda hemşirelerin performans düzeyleri %95’ in üzerinde“yüksek” düzeyde, motivasyon düzeyleri ise %61.5 ile “orta” düzeydebulunmuştur. Hemşirelerin görev performanslarının bağlamsalperformanslarından, içsel motivasyonlarının ise dışsal motivasyonlarındanyüksek olduğu görülmüştür. Demografik özelliklerin performans üzerindeanlamlı etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. Demografik özelliklerden yaş,çalışma süresi ve statü’nün motivasyon üzerinde anlamlı etkisinin olduğugörülmüştür. İş motivasyonu ile iş performansı arasında istatistiksel olarak“anlamlı, doğrusal ve orta kuvvette” bir ilişki bulunmuştur.----

Performance and its feedback as a conclusion of health results inhealth institutions is dependent on employees’ motivation. There forperformance is not expected if the employee is not motivated. Nurses are thegreatest human power source in health institutions.This study is conducted descriptively to determine the level of andrelationship between motivation and performance of nurses working innursing service management in Ankara Gülhane Military Medical AcademyHospital. If there is a relation in between, the direction and power of thisrelation was determined.Study consists of four sections. In the introduction, there are theimportance and purpose of the study, questions and hypotheses of research,limitations, presuppositions and the study planning. In the second section,there is a result of general information obtained from the literature on thesubject. The universe and samples of the research, data collection tool andmethod ,explanation of the data analysis methods are given in the thirdsection. Are a study was presented in the fourth section and suggestionswere developed after commenting on the results.The universe of study are the all nurses (N=594) working betweenJune-July 2011 at the Gulhane Military Medical Academy. Total number ofnurses needed to reach is determined as 450. 47 (10.4%) of 450questionnaires distributed nurses refused to participate in the study. Thestudy participation rate is determined as 89.6%.A three-part questionnaire was used for data collection. There aredemographic characteristics in the first section, the questionnaire consistingof 24 employees' job performance questions that they evaluate themselves inthe second section and the questionnaire consisting of 24 employees' jobmotivation questions that they evaluate themselves in the third section. Thedata obtained were evaluated in MS-Excel 2003 and SPSS 15.0 packageprogram. The integrity/ summability of the Cronbach’s Alpha, Tukey test176values were found at the analysis of the data and for the comparisonsbetween groups, the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were used.Spearman rank order correlation coefficients were calculated to investigatethe relationships between surveys.At the end of Analysis, it was founded that the nurses' performancelevel is over the "high" level with 95% and their motivation level is mediumlevel me with 61,5% . It was seen that Nurses' duty performance is higherthan the contextual performance and the intrinsic motivation is higher thanthe external motivation. It was founded that demographic characteristics isnot a significant effect on performance. It was seen that demographicfeatures of age, working hours and statute have a significant effect on ofmotivation. A statistically significant, linear-and medium-strength was foundBetween Work motivation and job performance.


İçindekilerAçıklamalar

2015 tarihine kadar yasaklıdır.--- Until 2015 forbidden.


Haklar

Her hakkı saklıdır.


NotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 6
  • Üye: 0
  • Toplam: 6

Detaylı İstatistikler