Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Avrupa Birliği‟nin Hazar Bölgesine Yönelik Enerji Politikası ve Türkiye‟ye Etkileri

Diğer Başlık: European Union's Energy Policy Regarding the Caspian Region and Its Effects to Turkey

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SİYASET BİLİMİ,

Yazar(lar): Avcı, Müşerref (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Bal, İdris (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
1. Enerji 2. Enerji Kaynakları 3. Hazar Bölgesi 4. Enerji Politikaları
5.Boru Hatları----1. Energy 2. Energy Resources 3. Caspian Region 4. Energy Policies 5. Pipelines

Özet
Enerji, petrolün keĢfedildiğinden beri uluslararası iliĢkileri farklı Ģekillerde etkilemiĢ, enerji kaynaklarını kontrol altına almak için yapılan savaĢlar, güçlü devletler arasında enerji deposu olan bölgeler üzerindeki çekiĢmeler, dünya politikasının esasını oluĢturmuĢtur. Günümüzde Sovyetler Birliği‟nden ayrılan Hazar ülkelerinin enerji kaynakları üzerindeki mücadelenin dünyada bloklaĢmaların sona erdiği bir dönemde de sürmesi, enerji ile ilgili geliĢmelerin uluslararası iliĢkiler açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Özellikle kaynak çeĢitlendirmek ve istikrarsız bölgelere bağımlılığını azaltmak için Hazar bölgesinin enerji kaynaklarına yönelen Avrupa Birliği de, enerji stratejilerinin önemli aktörlerinden biri olarak karĢımıza çıkarak 20‟nci yüzyılın ortalarından itibaren enerji politikalarının içinde yer almıĢtır. Sovyetler Birliği‟nin dağılması ile birlikte yeni doğal gaz ve petrol rezervlerinin ortaya çıkması, Körfez SavaĢı, Afganistan ve Irak Harekatları son yıllarda dünyada enerji politikalarına verilen önemi artırmıĢtır. Önümüzdeki dönemde de Hazar Havzası enerji kaynaklarının kontrol altına alınması konusunda uluslararası mücadeleler devam edecek, dünyanın yeniden Ģekillendirilmesinde esas faktör olacaktır. Hazar Havzasındaki mevcut kaynaklar dünyanın enerji ihtiyacının bir bölümünü karĢılayabilecek düzeydedir. Bölge ile ilgili en önemli sorun, enerji kaynaklarının kontrolünden çok tüketim alanlarına nasıl ulaĢtırılacağıdır. Bu safhada coğrafi konumu ve sözü geçen ülkelerle olan tarihi ve kültürel bağları, Türkiye için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Topraklarında yeterince petrol ve doğal gaz bulunmayan Türkiye, yakın bölgedeki kaynakların taĢınmasında oynayacağı rol ile bu açığını büyük oranda kapatabilecek, jeopolitik ve jeoekonomik durumunu güçlendirebilecektir. Türkiye böylesine önemli olan stratejik özelliği ile AB enerji politikalarına dahil olabilecek ve belki de ileride bu avantajını kullanarak AB‟ye üye olabilecektir. ----
 
Energy has been affecting the international relations since the exploration of oil, and wars in order to gain the control of energy sources and struggles about regions with rich energy supplies shaped the foundation of the world politics. Today, the fact that the competition over the energy sources of the Caspian countries which became independent from the former Soviet Union continues has proved that the developments related to energy still are very important in terms of international relations. The European Union which headed to Caspian region's energy sources in order to especially provide source diversification and reduce its dependency on unstable regions has emerged as one of the leading actors in energy strategies and took its place in energy policies since mid-20th century. The emergence of new gas and oil reserves upon the disintegration of the Soviet Union, Gulf War, Operation Enduring Freedom in Afghanistan and Operation Iraqi Freedom in Iraq have dramatically increased the importance that was put upon energy policies. In the upcoming years, the international competition over controlling the Caspian Basin energy sources are most likely to continue and to become the major factor in shaping the international politics. The current sources in the Caspian Basin are at a sufficient level to meet a part of worldwide energy needs. The most important issue regarding the region is that transporting the energy to consumption areas are far more significant than controlling the energy sources and therefore are prone to be fought about. At this point, its geographical location and historical and cultural ties with those countries create a major opportunity for Turkey. Turkey, with no sufficient oil and natural gas resources, is capable of closing this gap through its role in transferring the energy sources and enhancing its geopolitical and geoeconomic position. With such a strategic feature, Turkey can take part in European Union energy policies and maybe using this advantage, it may become a full member of the European Union.

İçindekiler
Açıklamalar

 


Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 1242
  • Üye: 0
  • Toplam: 1242

Detaylı İstatistikler