Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'nin Orta Asya'daki Türk Devletleri Politikası Üzerindeki Rus Politikasının Etkisi

Oluşturulma Tarihi: 2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Uluslararası ilişkiler, SİYASET BİLİMİ,

Yazar(lar): Kılıçbeyleroğlu, Buğra (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Başak, Cengiz (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2013


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
Özet
Orta Asya tarihin baĢından beri Türk topluluklarının ana vatanı
olma özelliğini korumuĢtur. ÇeĢitli zamanlarda belli devletlerin saldırısı ve
hâkimiyetine geçmiĢtir. Bu tezde Türkiye‟nin Orta Asya Türkleri ile olan
iliĢkileri dikkate alınacaktır. Türkiye kökenlerini Orta Asya‟dan almıĢ bir
devlettir. Tarih boyunca da kesintilere de maruz kaldıysa da iliĢkilerini
büyüklü küçüklü ölçülerde sürdürmeye devam etmektedir. Soğuk SavaĢ
öncesi dönemlerde olsun soğuk savaĢ sırasında olsun ya da sonrasında
iliĢkiler duraksasa da kesilmemiĢtir.
Tabi bu iliĢkilerin seyrini etkileyen bir takım politikalardan da söz
etmek mümkündür. Özellikle bölgede büyük devletlerin politik çekiĢmeleri
yaĢanmıĢtır. Rusya bölge üzerinde kültürel açıdan olsun, ekonomik açıdan
olsun ya da askeri açıdan olsun hala baĢat etkisini korumaktadır. Rus
politikalarına karĢı duruĢları değiĢtiren ya da belirleyen bölgesel aktörler
kendileri için doğru olana en yakın siyaseti izlemeye çalıĢmıĢtır. Afganistan,
Ġran, Suudi Arabistan ve Türkiye‟yi bu aktörler içinde saymak mümkündür.
Rusya‟nın bu politikalar üzerindeki etmen olma faktörü çok kutuplu dönemde
bir süper güç olmasının dıĢında en yakın geçmiĢte Orta Asya‟da siyasi birliği
sağlayan son devlet olmasından da kaynaklanmaktadır. Böylece bölge bu
döneminde Rusya‟nın isteklerine göre ĢekillenmiĢ bir yapıya sahiptir.
Rusya‟nın yakın dönem çıkarları içinde hala önemini koruyan Orta Asya hem
Rusya‟nın güneyinde çok geniĢ sınırlarla komĢu olmasıyla, enerji kaynakları
açısından zenginliğiyle ve geçmiĢte yerleĢmiĢ ve hala Orta Asya‟da bulunan
en kalabalık azınlık nüfusuyla bölgeyle olan iliĢkilerini kesintisiz bir biçimde
devam ettirmektedir.

İçindekiler
Açıklamalar

 


Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 10
  • Üye: 0
  • Toplam: 10

Detaylı İstatistikler