Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Belçika’ya Türkiyeden Göç Etmiş Olan Türkler ile Belçikalılar Arasındaki Kültürel Uyumuna KEsitsel Bir Bakış: Anvers ve Mol Örneklemelesi

Diğer Başlık: A Profile Glance At The Question Of Cultural Harmony Between Turkish People Who Emigrated From Turkey To Belgium And Belgium People; Sampling Of Antwerp And Mol

Oluşturulma Tarihi: 30-06-2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): Keser, Ulvi (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Adı: Atılım Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü e-bülten Yayın Tarihi: 30-06-2010 Sayı: 19


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
Özet Kültürel bütünleşme, genel olarak bir toplumun sahip olduğu inançlar, değer yargıları, örf ve âdetler gibi manevi değerlerdeki müştereklik olarak ifade edilebilir. Öte yandan kültürel bütünleşme, bir toplumun sahip olduğu bütün kültür unsurları arasında tam uyumlu bir durum olarak düşünülmemelidir. Kabul edilebilir ve hoş görülebilir bir ölçüde maddi ve manevi kültür unsurları arasında uyumsuzluk olabilir. Burada asıl önemli olan husus, kültürel bütünleşme özellikleri gösteren yapının korunmasıdır. Ancak bir toplumun temel hedefi, kültür unsurları arasında uyum içinde ilerleme olmalıdır. Aksi halde, meydana gelen boşluğun çeşitli buhranlara yol açması kaçınılmazdır. Belçika’da yaşayan Türklerin kültürel bütünleşme düzeyi sadece oradaki Türkleri değil, Belçika’yı ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Çünkü bir devletin geleceği, o devletin dayandığı halkın sadece belirli bir mekân birlikteliğinden kaynaklanan bütünleşme değil, aynı zamanda o halkın diğer toplumlarla ilişkisi ve bulundukları çevrede kendi aralarında ve ortak bir kültür etrafında bütünleşmesi ve milli kimliğe sahip olması ile de yakından ilgilidir. Araştırmanın amacı Belçika’ya Türkiye’den göç eden Türkler ile Belçikalılar arasındaki kültürel bütünleşme düzeyini ve söz konusu Türklerin uyum sorunlarıyla ilgili temel hususları tespit etmektir. Araştırmada ilk önce teorik çerçeve başlığı altında kültürel bütünleşme kavramı ele alınmış, sosyal bütünleşme içinde kültürel bütünleşmenin yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Daha sonra da özellikle Belçika’nın Antwerp ve Moll bölgelerinde yaşayan Türklere yönelik olarak analizler yapılmaya çalışılmıştır. Söz konusu saha çalışması yukarıda da belirtildiği üzere Belçika’nın Flaman bölgesi olarak bilinen Antwerp ve Mol bölgelerinde ve Türklerin yoğun olarak yaşadıkları çevrelerde gerçekleştirilmiştir. Buna göre araştırmanın evreni, Belçika’da yaşayan yaklaşık 161.812 Türk vatandaşından oluşmaktadır. Evreni temsil edecek örneklem, basit tesadüfî örnekleme tekniğiyle hesaplanmıştır. Örneklem büyüklüğü, % 95 güven düzeyi ve ±% 5 göz yumulabilir yanılgı payı esas alınarak 340 kişi olarak belirlenmiştir. Bu sayı evrenin yaklaşık ±% 0,2’sine karşılık gelmektedir. Araştırmanın bulguları, seçilen örneklem ve araştırmanın yapıldığı zaman dilimi ile sınırlıdır. Burada belirtilmesi ve unutulmaması gereken önemli bir husus ise elde edilen verilerin görüşülenlerin vermiş oldukları cevapların doğru olduğu varsayımına dayanmasıdır. Araştırmada, toplam 75 sorudan oluşan bir “Anket Formu” hazırlanmış ve Antwerp ve Moll bölgelerinde yaşayan Türklere yönelik olarak uygulanmıştır. Bu uygulama sırasında anket sorularının dışında katılımcılara ayrıca kendi fikirlerini yansıtacak “Elinizde imkân olsa Belçika’da/Türkiye’de en çok neyi değiştirmek isterdiniz?” şeklinde iki soru daha sorulmuş ve cevap vermeleri istenmiştir. Verilerin toplanmasında, esas olarak görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Görüşmeler genel olarak bireylerin iş yerlerinde, Türklere ait cemiyet ve derneklerde, ayrıca bu Türklerin yaşadıkları kendi evlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 4 aylık bir sürede yapılmış olmakla beraber sempozyum tarihine kadar yapılacak görüşmeler de bu anket çalışmasına ve bilimsel sonuçlara ilave edilmiştir. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında sosyal bilimler için hazırlanan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anvers ve Moll bölgelerinde yapılan anket uygulaması sırasında ve ayrıca hazırlanan anket formu üzerinde yapılan çalışmanın bilimsel bir faaliyet olduğu belirtilerek isimlerini yazmamaları istenmiş ve çalışmanın tamamlanması aşamasında kimliklerinin kullanılmayacağı ve bu bağlamda kimliklerinin önemli olmadığı özellikle ifade edilmiştir. Belçika’ya Türkiye’den göç eden ve neredeyse tamamı çifte vatandaşlık hakkı kazanmış olan Türkler ile Belçikalılar arasında, sosyo-kültürel özelliklerden kaynaklanan farklılıklar nedeniyle kültürel bütünleşme düzeyini olumsuz yönde etkileyen önemli sorunlar yaşandığı, ancak bunun sosyal çözülme ve uyumsuzlukla sonuçlanacak boyutta olmadığı bu makalenin temel hipotezidir.
Cultural integrity can be, generally, described as the commonness of the spiritual values such as the beliefs, the virtues, customs, traditions and the cultural heritages that the society has. On the other hand, cultural integration shouldn’t be thought and believed to be a thoroughly harmonious aspect between all those above-mentioned points that the society has. Lack of harmony between the moral and physical (materialistic) cultural aspects may happen to be possible in an acceptable and tolerable ration. What is more important, here, is that the structure having the characteristics of the cultural integration be well-preserved. To tell the truth, the essential and the first aim of the society is to develop itself and make establishments in the harmonious way between the aspects of the culture. If not, the fact that the occurred gap is going to cause a good many and a variety of crisis is unavoidable. The level of the cultural integration of those Turkish people living in Belgium is completely an important point that needs to be paid attention and focused on closely not only for themselves but also for Belgium and Turkey since the future of a country has certainly concern closely not only with residential integration of the people that the country depends but also with the relations of the society with other societies, and with their integration in their own environment in the frame of a common culture, and finally with having national identity. The purpose of the research is to determine and fix the level of Turkish people who emigrated from Turkey to Belgium and Belgium people living in that country, and to prove the basic aspects about the harmony and the adaptability of those Turkish people. While carrying out the research, at first, the concept of the cultural integrity was analyzed theoretically, then the position and the importance of the cultural integrity within the social integrity was paid attention and focused on. Later on, the analysis were tried to be done about the Turkish people, in particular, living in the areas named Antwerp and Mol in Belgium. The above-mentioned study, as expressed here, was realized in Antwerp and Mol areas known to be Flanders area of Belgium where the density of Turkish people is in quantity. Taking this situation into consideration, the essence of the research is composed to be out of 161.812 Turkish citizens living in Belgium. The sampling group that will represent the essence was calculated and evaluated with the simple and random sampling technique. The size of the sampling group was fixed to be 340 persons depending on % 95 reliability levels, and ±% 5 tolerable mistakes. The number of the persons given here represents approximately ±% 0.2 of the essence. The findings of the research are restricted with the sampling group and the time period in which the research was carried out. An important point to be mentioned and not to be forgotten is that the acquired findings completely depend on the hypothesis which the answers/responds given by the persons are supposed to be correct. A 75-question questionnaire was prepared and used for the research aiming the Turkish people living in Antwerp and Mol areas. Out of the multiple-choice ones in the questionnaire, two questions more were asked to the participants so that they could easily give their answers and reflect their opinions about Turkey and Belgium as follows; “If given opportunity/chance, what aspects would you want to change mostly in Belgium/Turkey?” The technique of interviewing was mostly made use of while acquiring the findings. The interviews, generally, were carried out and performed in the offices of the participants, in Turkish associations, foundations, and cultural centers, in addition to their homes. Despite the fact that the research was performed within a restricted period of 4 months, the interviews that was made up to the symposium in Antwerp have been added to the questionnaire study and the scientific results. The acquired findings were computerized and analyzed by means of SPSS program used for the social sciences. While performing the questionnaire and interviewing with the participants in Antwerp and Mol areas, the participants were given information about the target and the purpose of the study and were required not to give and not to write their identity information since those information were out of the interest and out of use. To make a summary here, the basic hypothesis of this research is that Turkish people who emigrated from Turkey to Belgium, almost all of whom have double-subject and double-citizenship are having important problems with the Belgium people due to the socio-cultural characteristics and cultural diversity effecting the level of the cultural integration negatively, but it isn’t extending towards the social resolution and lack of harmony all.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 10
  • Üye: 0
  • Toplam: 10

Detaylı İstatistikler