Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Örgütlerde Çalışanların Algıladıkları Güç Kaynakları Ve Örgütsel Sinizm Boyutları Arasındaki İlişki: Türk Savunma Sanayii’nde Yapılan Bir Araştırma

Oluşturulma Tarihi: 23-10-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Genel adli ve yönetimsel belgeler,

Yazar(lar): Erdik Yıldırım, Deniz (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Tuzlukaya, Şule (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Güç Kaynakları, Örgütsel Sinizm Boyutları, Türk Savunma Sanayii


Özet

Bu tez çalıĢmasında, Türk Savunma Sanayii‟nde faaliyet gösteren Kamu KurumKuruluĢları ile özel sektör firmalarının algıladıkları güç kaynakları ve örgütselsinizmin boyutları arasındaki iliĢkinin ortaya konması amaçlanmıĢtır. Yazındaörgütsel güç ve sinizm arasındaki iliĢkiyi araĢtıran çalıĢmalar kısıtlı kalmıĢtır.Halihazırdaki araĢtırmalar ise ağırlıklı olarak eğitim alanında gerçekleĢmiĢ, buaraĢtırmanın odaklandığı savunma sanayii özelinde araĢtırmaya rastlanmamıĢtır.Yazındaki sözkonusu boĢluğa odaklanan çalıĢma, çalıĢanların algıladıkları güçkaynakları ile örgütsel sinizm boyutları arasındaki iliĢkiyi incelemektedir. Buradanhareketle araĢtırmada anket yöntemiyle veriler toplanmıĢ ve SPSS programındaanaliz edilmiĢtir.AraĢtırmanın bulgularında, ödüllendirme, uzmanlık ve yasal (meĢru) güç kaynağınınçalıĢan algısında sinik tutumdan uzaklaĢtıran faktörler olduğu saptanmıĢ ancakkarizmatik güç kaynağının biliĢsel, duyuĢsal ve davranıĢsal boyut arasında herhangibir iliĢki saptanmamıĢtır. Zorlayıcı güç kaynağında ise güç kullanımı arttıkça çalıĢansinik tutum seviyesinin arttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2414
 • Online
  • Ziyaretçi: 26
  • Üye: 0
  • Toplam: 26

Detaylı İstatistikler