Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yumuşak Güç Avrupa Birliğinin Dış Politika Aktörü Olarak Avrupa Ortak Dış Güvenlik Politikası Ve Bosna, Kosova, Suriye Krizleri Üzerinden Güvenlik Politikalarının Değerlendirilmesi

Oluşturulma Tarihi: 04-09-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Uluslararası ilişkiler, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Timuçin, Mehmet (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Ünal, Hasan (Danışman),

Anahtar Kelimeler

 Sivil Güç, Askeri Güç, Normatif Güç, ODGP, EUROFOR. 


Özet

Bu tez çalıĢmasında “ YumuĢak Güç Avrupa Birliğinin DıĢ Politika Aktörü Olarak Avrupa Ortak DıĢ Güvenlik Politikası Ve Bosna, Kosova, Suriye Krizleri Üzerinden Güvenlik Politikalarının Değerlendirilmesi” amaçlanmaktadır. Bosna, Kosova, Suriye Krizleri karĢısında AB tarafından uygulanan politikalar ve krizlerin geliĢim süreci incelenerek AB‟nin ODGP sürecinde ortaya koyduğu etkilerin neler olduğu değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Değerlendirmeler sonucunda uluslararası alanda küresel bir aktör AB‟nin oluĢturulmasına yönelik tespitler ortaya konup öneriler sunulmuĢtur. Ġlk bölümde kuramsal çerçeve çizilerek; Kimlik ve kültür, supranasayonel kimlik ve otorite, sivil güç, askeri güç, normatif güç ve neo yapısal fonksiyonalizmde Avrupa‟nın entegrasyonu kavramları açıklanmıĢtır. Ġkinci bölümde AB‟de ODGP ve tarihsel geliĢim sürecini AB‟de birlik fikrinin oluĢması incelenecektir. Üçüncü bölümde ise AB‟nin ODGP incelendiğinde ortak değerlere sahip bir politika yaratmaya amaçlasa da Bosna, Kosova ve Suriye Krizlerinde uyguladığı güvenlik politikalarının incelenerek AB ODGP yaklaĢımının değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Üç kriz arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ortaya konarak belirlenen politikanın altında yatan nedenler irdelenmiĢtir. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2441
 • Online
  • Ziyaretçi: 53
  • Üye: 0
  • Toplam: 53

Detaylı İstatistikler