Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bel Ağrısı Tanısı Konmuş Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Oluşturulma Tarihi: 04-09-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Varsak, Süleyman (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Şenalp, Mehmet Gürsan (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Kalite, Yaşam kalitesi, Bel Ağrısı, Fizik Tedavi


Özet

Bu çalışma Diyarbakır ilinde yer alan Fizik Tedavi Merkezlerine Bel Ağrısı şikâyeti ile başvuruda bulunan hastaların muayenesi yapıldıktan sonra bel ağrısı tanısı konan hastaların yaşam kalitesinin belirlenmesine yönelik olarak yapıldı. Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, Diyarbakır ilinde özel sektörde yer alan Ocak- Nisan 2015 ayları arasında bel ağrısı tanısı sonucunda tedavi gören ve çalışmaya katılamaya gönüllü olan rasgele seçilmiş 226 hasta oluşturdu.  Verilerin toplanmasında Sf-36 Yaşam kalitesi Anketi ile Veri Toplama Formu kullanıldı. Elde edilen veriler, SPSS 15.0 paket programı ile yapılan analizde gruplar arasındaki kategorik verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare Test’i kullanıldı ve elde edilen bu veriler tablolara dönüştürülerek yorumlandı. Cinsiyete göre yapılan yaşam kalitesi SF-alt Gruplarından Fiziksel fonksiyon, Genel sağlık ile Sosyal Fonksiyon puanı (p<0,05) erkeklerde daha iyi olarak bulundu. Okur-yazar olmayan grupta yaşam kalitesi puanı (p<0,05) en kötü olarak bulunurken; en iyi yaşam kalitesi puanına üniversite mezunu olan bireylerde bulundu. Bireylerin mesleklerine göre ortalama yaşam kalitesi puanı değerlendirirken en kötü puanı esnaf, çiftçi, ev hanımı grubunda yer alan meslekler alırken; en iyi memur meslek grubunda yer almaktadır. Bireylerin medeni durumuna göre ortalama yaşam kalitesi parametrelerine bakıldığında genel sağlık, sosyal fonksiyon, fiziksel fonksiyon, fiziksel ve emosyonel rol güçlüğü puanı evli kadınlar grubunda düşük olarak bulundu. Bireylerin Sigara içme durumuna göre ortalama yaşam kalitesi parametrelerine bakıldığında; vitalite ile ağrı, fiziksel rol güçlüğü, fiziksel fonksiyon, genel sağlık, sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlüğü gibi diğer parametrelerde sigara içenlerde düşük çıktı. Çalışmaya katılan bireylerin Egzersiz yapma durumuna göre ortalama yaşam kalitesi parametrelerinden; sosyal fonksiyon, vitalite, mental sağlık, fiziksel rol güçlüğü, fiziksel fonksiyon, ağrı, genel sağlık, emosyonel rol güçlüğü parametreleri de egzersiz yapan bireylerde daha yüksek çıktı. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 1
  • Üye: 0
  • Toplam: 1

Detaylı İstatistikler