Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sağlık Kurumlarında Çalışanların İletişim Ve Toplam Kalite Yönetim Algıları İle Şiddete Maruz Kalma İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Alan Çalışması

Oluşturulma Tarihi: 17-08-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tıp merkezleri. Hastaneler. Dispanserler. Klinikler, Bir meslek olarak tıp., SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Bozkurt Sakallı, Aynur (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Şenalp, Mehmet Gürsan (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Sağlık Kurumları, Toplam Kalite Yönetimi, Şiddet, İletişim 


Özet

Bu çalışmanın amacı sağlık kurumlarında çalışanların iletişim ve toplam kalite yönetim algıları ile şiddete maruz kalma ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bir sağlık kurumu araştırılmasıdır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş 173 sağlık personeli oluşturmaktadır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgilere ilişkin sorular, ikinci bölümde şiddet olaylarına ilişkin sorular, üçüncü bölümde “İletişim Becerileri Envanteri” ve dördüncü bölümde “Toplam Kalite Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada veri analizi SPSS 16 paket programında yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum, maksimum gibi tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Ayrıca hipotez testleri için t testi, ANOVA testi ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda sağlık kurumlarında iletişim ve TKY çalışmaları ile şiddete maruz kalma arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 2
  • Üye: 0
  • Toplam: 2

Detaylı İstatistikler