Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Vatandaşların ve Sağlık Çalışanlarının Şehir Hastaneleri İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği

Oluşturulma Tarihi: 06-08-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tıbbın kamusal yönleri, Kamu sağlığı. Hijyen. Önleyici tıp,

Yazar(lar): Özzeybek Taş, Merve (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Tengilimoğlu, Dilaver (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Entegre sağlık kampüsü, Kamu özel ortaklığı, Şehir hastanesi


Özet

Bu araştırma Kamu Özel Ortaklığı Modeli uygulaması olan entegre sağlık kampüslerininsunacağı hizmetle ilgili vatandaşın ve sağlık çalışanlarının ayrı ayrı beklentileriniaraştırmak, bu iki grup bireyler arasındaki bilgi, düşünce ve görüş farklılıklarınıincelemek, Ankara İli’ndeki şehir hastanesi hizmet vermeye başlamadan önce bireylerintutumlarını detaylı bir şekilde analiz etmek amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın evrenini Ankara İli’nde yaşayan bireyler ve sağlık çalışanlarıoluşturmaktadır. Örneklemi 446 sağlık çalışanı ve 440 sağlık çalışanı olmayanvatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu çalışma nicel bir araştırma olup, bu çalışma içinkullanılan ölçme aracı anket formlarıdır. Araştırmadaki veriler IBM SPSS Statistics 23paket programına aktarılarak analizler tamamlanmıştır. İki bağımsız grup arasındakifarklılıkları incelerken bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla bağımsız grup arasındakifarklılıkları incelerken ise tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Tek yönlü varyansanalizi sonucunda farklılık çıkması durumunda farklılığın hangi gruplardankaynaklandığını analiz etmek için “Tukey” çoklu karşılaştırma testinden yararlanılmıştır.Yapılmış olan açımlayıcı faktör analizi sonucunda hizmet vermeye başlayacak şehirhastaneleri uygulaması hakkındaki görüşleri analiz eden 23 maddenin 3 faktöre ayrıldığıgörülmüştür. Bu faktörler kendi arasında şehir hastanelerinin negatif etkileri, pozitifetkileri, sağlık turizmi ve rekabete etkileri olarak ayrılmıştır.Çalışma sonucunda sağlık çalışanlarının şehir hastaneleri uygulaması hakkındavatandaşlara oranla daha olumsuz görüşlere sahip olduğu, özellikle hekimlerin diğersağlık çalışanlarına göre şehir hastaneleri uygulamasının negatif etkilerinin daha fazlaolduğunu düşündüğü ve eğitim düzeyi yüksek olan sağlık çalışanlarının da şehirhastaneleri uygulaması hakkında olumsuz görüşlere katıldığı söylenebilir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

  • Kayıt
    • Bu ay: 0
    • Toplam: 2441
  • Online
    • Ziyaretçi: 56
    • Üye: 0
    • Toplam: 56

Detaylı İstatistikler