Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Geçici Afet Konutlarında Ortopedik Engelli Erişebilirliği: AFAD Engelli Afet Konutunun Erişilebilirlik Ölçümü ve İyileştirme Önerileri

Oluşturulma Tarihi: 16-08-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora (Mühendislik)

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Mimari eleştiri, Mimari çizim ve tasarım,

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Ünal, Bülent (Araştırma Sorumlusu), Akın, Emel (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Geçici Afet Konutu, Ortopedik Engelli, EriĢilebilirlik, Tasarım


Özet

Bu çalıĢmada Türkiye‟deki mevcut konteyner geçici afet konutlarınınortopedik engelli bireylerin eriĢilebilirliği açısından analiz edilmesi ve elde edilenveriler ıĢığında iyileĢtirme önerileri oluĢturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultudaAFAD‟ın kullanmakta olduğu, engelliler için geçici afet konutlarının tasarımınınEngelliler Ġçin Evrensel Standartlar Kılavuzu‟na uyumluluğu, mevcut geçici konutunengelli bireylerin eriĢebilirliği açısından ihtiyaçlarını karĢılama durumu ve ortopedikengellilik durumlarının bu ihtiyaçlara etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma, ortopedikengelli bireylerin sanal ortamda oluĢturulan geçici afet konutu mekânınıdeneyimlemesi ile gerçekleĢtirilmiĢ ve elde edilen veriler doğrultusunda geçici afetkonut tasarımlarına iyileĢtirme önerileri oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan öneriler ileEngelliler için Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda bulunan 245 kriter baz alınarak,mevcut durumda bulunan uyumlu kriter sayısı 67‟den 142‟ye çıkarılarak %208‟likbir iyileĢme sağlanmıĢtır. ĠyileĢtirme önerileri, sonuç istatistikleri ile AFAD‟asunularak, görüĢ ve önerileri alınmıĢtır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 46
  • Üye: 0
  • Toplam: 46

Detaylı İstatistikler