Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kolluk Yetkilerinin Devredilmezliği İlkesi Açısından Özel Güvenlik

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Kitap İçinde Bölüm

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): HUKUK,

Yazar(lar): SEVER, Çiğdem (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Beta Yayınları Yayın Adı: Saper Süzek'e Armağan Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 11-05-2011 Cilt: III Yayınlandığı Sayfalar: 3279-3311


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Özel güvenlik, kolluk yetkileri, hukukî rejim


Özet

Güvenliğin sağlanması, modern devletin ortaya çıkışında devletin en temel işlevlerden biri olmuş ve bu doğrultuda güvenliğin sağlanması için kamusal yetki –özelde de meşru şiddet- kullanımı devlet tekelinde olmuştur. Bu nedenle, idare hukukunda kamu düzeninin sağlanması için alınan tedbir ve müdahaleleri ifade eden kolluk faaliyetleri geleneksel olarak kamu görevlileri tarafından yürütülen ve kamu hukuku rejimine tâbi bir faaliyet türü olarak düzenlenmiştir. Ancak, son yıllarda sayısı giderek artan ve 2004 yılında çıkarılan bir yasayla daha yaygın hale gelen özel güvenlik görevlilerinin kullandığı kamusal yetkiler, özel güvenlik konusunun başka bir açıdan incelenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Çalışmada, özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler bağlamında hangi hizmetlerin devlet tekelinde ve kamu görevlileri aracılığıyla görülmesi gerektiği konusunda ilkesel bir düzenleme olan Anayasa’nın 128. maddesi ve bu maddeden çıkarılan kolluk yetkilerinin devredilmezliği ilkesi incelenmiştir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaMüslüm Akıncı, “Özel Güvenlik Kolluğuna İlişkin Denetim ve Yaptırım Düzeni”, Polis Dergisi, S.43. Müslüm Akıncı, “İdare Hukuku Açısından Özel Güvenlik Kolluğu”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.4, Ocak 2005 Balta, Evren, “Bildiğimiz Anlamda Devletin Sonu mu? İmparatorluk ve Özel Ordular”, Birikim, S. 178, 2004 Tanıl Bora, “Özel güvenlik ve ‘polis toplumu’ ”, Birikim, S. 178, 2004 De schutter, Olivier, “The responsibility of states”, in Private Security, Public Order, ed. Simon Chesterman ve Angelina Fisher, Oxford University Press, 25-46. Gözler, Kemal, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, Bursa, 2010 Gözler, Kemal, İdare Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa, 2006. Gülcü, Mustafa, “Özel Güvenlik Şirketlerinin Dünkü ve Bugünkü Hukuki Durumu”, Polis Dergisi, S. 42 Gülcü, Mustafa, Özel Güvenlik Hukuku, Kardeşler Matbaacılık, İstanbul, 2004. Günday, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınları, Anara, 2003. Güran, Sait, “Anayasa Mahkemesi’nin 1982 Anayasası Döneminde Personel Hukukuna Bakışı”, Anayasa Yargısı, C.6, Haspolat, Evren, “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Bağlamında Özel Güvenlik Olgusunun Değerlendirilmesi”, http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=4113. Karahanoğulları, Onur, Kamu Hizmeti, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004. Likosky, “The privatization of violence”, in Private Security, Public Order, ed. Simon Chesterman ve Angelina Fisher, Oxford University Pres, 11-25. Ian Loader, “Thinking Normatively about private security”, Journal of Law and Society, V. 24., N. 3, s. 378 Loyo, Harry, “Özel Güvenlik Kuruluşları Polisin Bir Alternatifi Midir?”, Çev. Kenan Çıkar, Polis Dergisi, S. 38. Neocleous, Mark, Toplumsal Düzenin İnşası (Polis Erkinin Eleştirel Teorisi), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2006 Özay, İl Han, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul, 1999.31 Poggi, Gianfranco, Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007 Ragıp Sarıca, “Hizmet Kusuru ve Karakterleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1949, C. 15, S.4 Sarre, Rick, “Legal Sources of Private Security Powers”, Canberra Law Review, V. 7, 2003 Schenke- “Staatliche Haftung für Fehlverhalten von Privaten, die in die Erfüllung staatlicher Aufgaben einbezogen sind”, in Die Einbeziehung Privater in die Erfullung öffentlicher Aufgaben, Duncker&Humblot. Shearing & Stenning, “Private Security: Implications for social control”, Social Problems, V. 30, No. 5, 1983. Steegman, Christoph, “Die Privatisierung polizeilicher Aufgaben”, ed. Chrristopher Gusy, Privatisierung von Staatsaufgaben: Kriterien- Grenzen- Folgen, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998. Tan - Gözübüyük, İdare Hukuku C.I, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006. Traeger, Tesse, Die Haftung des Staates bei der Einschaltung privater Kräfte zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, Peter Lang, 1998. Ulusoy, Ali, Kamu Hizmeti İncelemeleri, Ülke Kitapları, İstanbul, 2004 Ünsal, Faruk, “Özel Güvenliğin Kolluk Hizmetlerindeki Konumu”, Polis Dergisi, S. 42 Yenisey, Feridun, Kolluk Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2009 Ying, Liu, “Über das Sicherheitsgewerbe in China”, Hrsg Wang Weida, Efüllung der öffentlichen Aufgabe durch Privatrecht, CDHK-Schriftenreihe Rechtswissenschaft, 2004


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2444
 • Online
  • Ziyaretçi: 775
  • Üye: 0
  • Toplam: 777

Detaylı İstatistikler