Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI DÖNEMDE GİRDİ ÇIKTI ANALİZİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KONUMU

Oluşturulma Tarihi: 21-11-2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): İktisadi tarih ve durumlar, Ticaret dengesi,

Yazar(lar): Erkök, Banu (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Sönmez, Hüseyin Sinan (Danışman),

Anahtar Kelimeler

İhracata Dayalı Sanayileşme, Küresel Değer Zinciri, Güney Kore, Otomotiv Sektörü,Girdi Çıktı ve İhracatta Bağımlılık Analizi.


Özet

1980 sonrası küreselleşme süreciyle birlikte Türkiye’nin de içinde bulunduğugelişmekte olan ülkelerde, ithal ikameci sanayileşme modeli terk edilerek, ihracatadayalı sanayileşme modeli uygulanmaya başlanmıştır. Ancak bu ülkeler, gereksermaye birikiminin gerekse teknolojinin yetersizliği gibi nedenlerle, imalat sanayiiürünlerine yönelik rekabet gücünü artırma konusunda yeterince başarısağlayamamıştır. Çalışmada ithal ikameci politikalarla başlayarak, ihracata dayalısanayileşme modeline geçmek suretiyle kalkınma hamlesi gerçekleştiren G. Kore’ninkalkınma modeli de incelenmiştir. Diğer yandan gelişmekte olan ülkeler de,kalkınma ve istikrarlı bir ekonomik büyüme, sermaye birikimi ve teknolojik altyapıeksikliğini gidermek için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmeyeyönelik politikalar uygulamaya koymuşlardır. Bu bağlamda birçok yabancı sermayelifirma, vergi muafiyeti, vergi indirimi ve ucuz işgücü gibi maliyet avantajlarınedeniyle, Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkelerde faaliyetgöstermeye başlamış ve sayıları giderek artmıştır. Böylelikle, Türkiye’nin küreseldeğer zincirine entegre olması ve küresel değer zincirleri içerisindeki payınınartırılması hedeflenmiştir. Türkiye’de çeşitli sektörlerde birçok yabancı sermayelişirket faaliyet göstermeye başlamıştır. Böylelikle söz konusu yabancı sermayelişirketlerin ağırlığının en fazla hissedildiği sektörlerden biri de otomotiv sektörüolmuştur. Gelinen noktada, otomotiv sektörü, yabancı sermayeli şirketlerinağırlığının en fazla hissedildiği sektör olmanın yanı sıra, Türkiye ihracatının dalokomotifi konumunu elde etmiştir. Ancak sektördeki teknolojik gelişmelerin hızınabağlı olarak artan dış girdi bağımlılığı, sektörle ilgili ihracat gelirlerinin giderekazalmasına yol açmıştır. Bu durum Türkiye’nin otomotiv sektöründe küresel değerzincirlerinden hedeflenen oranlarda pay alıp almadığı sorusunu da beraberindegetirmektedir. Bu çalışmada, yabancı sermayeli şirketlerin ağırlığının en fazlahissedildiği ve aynı zamanda Türkiye ihracatı açısından stratejik konumda bulunaniiotomotiv sektörü üretiminin ithalata bağımlılığı, küresel değer zincirleri içindekikonumu ve sektörün diğer sektörler ile etkileşimi girdi çıktı analizi ile ölçülmektedir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 13
  • Üye: 0
  • Toplam: 13

Detaylı İstatistikler