Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ÖGRETİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Diğer Başlık: TEACHERS' PERSPECTIVES ABOUT THE USE OF COMPUTERS IN EDUCATION

Oluşturulma Tarihi: 03-06-2015

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, TEKNOLOJİ,

Yazar(lar): Cagiltay, Kursat (Yazar), Cakiroglu, Jale (Yazar), Çağıltay, Nergiz (Yazar), Cakiroglu, Erdinc (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

Anahtar Kelimeler

Öğretimde bilgisayar kullanımı, bilgisayarların öğretimde kullanımına ilişkin öğretmen görüşeri


Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki ögretmenlerin bilgisayarları nasıl kullandıklarını ve ögretirnde bilgisayar kullanımını nasıl algıladıklarını onaya koymaktır. Araştırma için veriler, çeşitli konularda 95 soru içeren bir anket aracılIgı ile toplanmıştır. Araştırmaya Türkiye'nin üç şehrinden rasgele seçilen 27 okulda çalışan 202 ögretmen katılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre ögretmenlerin büyük çogunlugu bilgisayarların ögrenme ve ögretim sürecini olumlu etkileyecegini belinirken çok azı bu konuda kaygı taşımaktadır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça[1] Andris, M. E. (1995). An examination of computingstyles among teachers in elementary schools. ~onal Technolol!v Research and Develoo-ment. 43(2),15-31.[2] Andris, M. E. (1996). An Aoole for the teacher: comoutersand work in elementarv schools. California:Corwis Press Ine.[3] Becker, H. J. (1994). How exemplary computer-usingteachersdiffer from otherteachers:Implicationsfor realizingthe potentialof computersin schools.JournalofResearch on ComoutinI!in Education. 26(3), 291-321.[4] Boone, W., ve Gabel, D. (1994). Computers and preserviceelementary science teacher education. .!ill!!:llii!of Comouters in Mathematics and Science Teachinı!.,U(I), 17-42.[5] Brooks, C. E. (1987). An analysis of the influences ofthe aUitudesof instructionalpersonnelin the DistrictofColombia public school system on perceivedcomputerbasedknowledge acquisition and skills application.DissertationAbstracts International,48(06A), 1438.[6] Burgan, O. (1994, Temmuz). Traininl! the Trainers inTechnolol!v. Annual Conference of the AustralianTe-Öğretirnde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleriacher Education Association toplantısında sunulmuş-tur, Queensland, Australia.[7J Cagiltay, K., Askar, P., ve Ozgit, A. (1995). Settinl! UPa computer mediated communication network for secondarvschools. INET-95 toplantısında sunulmuştur,Hawaii.[8] Casey, P. J. (1995). Presenling Teachers with amodelfor technological innovation. In D. A. Willis, B. Robunve J. Willis (Eds.), Teclınolol!y and Teacher Edu-(ationm Annual 1995 (pp. 855-858). CharlottesvHIe,VA: AACE.[9] Coffey, L. W. (l98.ı). Identifying characteristics touse a descriptors of educators' potential for acquiringcomputer literacy. Dissertation Abstracts InternationaL.45(1 lA), 3248.[IOJ Collins, A. (1996, Kasım 18). The Role of ComputerTechnolol!y in Restmctminl! Sehools.(2001, Haziran 15)[IIJ Ely, D., Blair. P., Lichvar, P., Tyksinski, D., ve Martinez,M. (1996). Trends in educational technolol!y1995 (ED396717). Syracuse, NY: ERIC Clearinghouseon Informalion and Technology.[12] Halderman, C. F. (1992). Design and evaluation ofstaff development program for technology in schools.Disserıation Abstracts International. 53(12A), 4186.[13J Hardy, J. V. (1998). Teacher attitudes toward andknowledge of computer technology. Computers in theSchools, 14(3-4), 119-136.[14] Hawkins, J. (1990, Nisan). Design experiments: Integratinl!interactive technolol!y into classrooms. AnnualMeeting of the AERA toplanttsında sunulmuştur, Boston,MA.[15J Henry, M. J. (1993, Şubat). Profile of a technolol!yusing teacher. Annual Convention of the Eastem EducationalResearch Association toplantısında sunulmuştur,Clearwater, FL.[16J Honey, M., ve Henriquez, A. (1993). Telecommunicalionsand K -12 educators: Findinl!s from a nationalsurvey. New York, NY: Center for Technology inEducalion.[17J Honey, M., ve Moeller, B. (1996, Kasım 18). Teacher's Beliefs and Technology Integration: DifferentValues, Different Understandings(2001 , Haziran 15)[18J Hunt, N. P., ve Bahlin, R. M. (1993). Teaeher educationstudents' attitudes toward using computers. Journalof Research on Computing in Eduealion. 25(4),487-497.[19] Jonassen, D., ve Reeves, T. (1996). Leaming withtechnology: Using computers as cl-I. Jonassen (Ed.), Handbook of research on educatianalcommunications and technology (pp. 693-719).27New York: Macmillan.[20] Jordan, W. R., ve Follman, J. M. (1992). Using technologyto improve teaching and leaminl!. Hot topics:Usable research (Report). Palatka, FL: South EastemRegional Vision for Education.[21] Kellenberger, D. W. (1996) Preservice teachers' perceiyedcomputer self-efficacy based on achievemcntandvalue beliefs within a motivationalframewürk. Journalof Research on Compuling in Education, 29(2),124-140.[22] Kluever, R., Lain, T., Hoffman, E., Green, K., ve Swearingen,D. (1994). The computer attitude scaJe: Assessingchanges in teachers' attitudes toward computers.Journal of Educalional Computing Research,11(3),251-261.[23] Knupfer, N. N. (1993). Teachers andeducalional computing:Changing roJes and changing pedagogy. In RMuffoletto ve N. N. Knupfer (Eds.), Computers inEducation: Social, Polotical. and Historical Perspectiili(pp. 163-179). Cresskill, NJ: Hampton Press Ine.[24] Kraus, S. K., ve Kraus, L. A. (1995). Faculty imagesod technology integralion in teacher education. In R.Muffiletto ve N. N. Knupfer (Eds.), Computers inEducation: Social, Polotical. and Historical Perspectiili(pp. 163-179). Cresskill, NJ: Hampton Press Ine.[25] Lee, D. (1994). A computereducation model forinseryiceteachers. In D. A. Willis, B. Robun ve J. Willis(Eds.), Technologyand Teacher Educationm Annual1994 (pp. 292-294). CharJottesville, VA: AACE.[26J Levine, T., ye Donitsa-Sehmidt, S. (1998). Computeruse, confidence, attitudes, and knowledge: A causalanalysis. Computers in Human Behavior, 14(1), 125-146.[27] Loucks, S., ve Ha)],G. (1987). Assessing and facilitatingthe implementationof innoyations: A new approach.Edueational Technology, 17(2), 18-21.[28] Lowther, D. L., ve Sullivan, H. J. (1994). Teacher andtechnologist beliefs about educational technology.Educalion. Technology, Research and Development,42(4),73-87.[29] Lyons, V. J., ye CarIson, R. D. (1995). Technology inteacher education faculty: attitude, knowledge anduse. In D. A. Willis. B. Robin ve J. Willis (Eds.),Technologyand teacher edueation annual 1995 (pp.753-757). Charlottesville, VA: AACE.[30] MacArıhur, C. A., ye Malouf, D. B. (1991). Teachers'beliefs, plans and decisions about computer-basedinstruction.The Journal of Special Education, 25(5),44-72.[31] Marcinkiewicz, H. R. (1993). Computers and teachers:Factors influencing computer use in the classroom.Journal of Research on ComDuting in Edueation.26(2), 220-237.[32] McFarlane, T. A., Hoffman, E. R., ye Green, K. E.28 Kürşat Çağıltay -Jale Çakıroğlu -Nergiz Çağıltay - Erdinç Çakıroğlu [J. ofEd 21(1997, Mart). Teachers' attitudes toward Technology;Dsychometric Evaluation of the Technology AttitudcSurvey. Annual Meeting of the American EducationalResearch Association toplantısında sunulmuştur,Chicago,IL.[33] Means, B. (1994). Using technology to advance educationalgoals. In B. Means (Ed.), Technologyandeducation refonn: The reality behind the promise (pp.1-22). San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.[34] Mitchell, V. R. (1985). An assessment of urban elementaryand secondary teachers' knowledge about, attitudetoward, and willingness to use microcomputers.In J. Willis, B. Robin ve D. A. Willis (Eds.), Technologyand Teachers Education Annual 1994 (pp. 764-766). Charlottesville, VA: AACE.[35] Moursund, D. (1979). Microcomputers will not solvethe computers in education problem. AEDS Journal,.11(1),31-40.[36] Munson, D. E., Poage, J., Conners, D., ve Evavold, J.(1994). Technologyand facu1ty collaboration:Psychological and sociological factors and effects. InD. A. Willis, B. Robun ve J. Willis (Eds.), TechnololZYand Teacher Educationm Annual 1994 (pp. 764-766).Charlottesville, VA: AACE.[37] Niederhauser, D. S., ve Stoddart, T. (1994). The relationshipbetween teachers' beliefs about computer assistedinstructionandtheir practice. In D. A. Willis, B.Robun ve J. Willis (Eds.), Technologyand TeacherEducationm Annual 1994 (pp. 52-56). Charlottesville,VA: AACE.[38] Norton, P., ve Gonzales, C. (1998). Regional EducationalTechnology Assistance Initiative-Phase II: EvaIuatinga Model for Statewide Professional Development.Journal of Research on Computing in Education.31(1), 25-48.[39] Office of Technology Assessment. (1988). Power on!New tools for Teaching and Leaming (Report OTASET-379).Washington, DC: OTA.[40] Office of Technology Assessment. (1995). Teachers:md technology: MakinlZ the connection. (ReportOTA-EHR-616). Washington, DC: OTA.[41] Okinaka, R. (1992). The Factors That Affect TeacherAttitude towards Computer Use (ED346039): ERICDocument Production Service.[42] Paprzycki, M., ve Vidakovic, D. (1994). Prospectiveteachers' attitudes toward computers. In J. Willis, B.Robin ve D. A. Willis (Eds.), Technologyand teacherEducation Annual 1994 (pp. 74-76). Charlottesville,VA: AACE.[43] Pina, A. A., ve Savenye, W. C. (1992, Şubat). BeyondComputer Literacy: How Can Teacher Educators HelpTeachers Use Interactive Multimedia? Annual Conferenceof the Association for Educational Communicationsand Technology toplantısında sunulmuştur,Washington, DC.[44] Planow, M., Bauder, D., Carr, D., ve Samer, R.(1993). Structuring teachers' attitudinal changes; Afollow-up study. In D. A. Willis, B. Robun ve J. Willis(Eds.), Technologyand Teacher Educationm Annual1993 (pp. 560-563). Charlottesville, VA: AACE.[45] Plomp, T., Anderson, R. E., ve KontogiannopoulouPolydorides,G. (1996). Cross National Policies andPractices on Computers in Education. London: KluwerAcademic Publishers.[46] Schofield, 1. W., ve Verban, D. (1988). Barriers andincentives to computer usage in teaching (TechnicalReport No. 1). Pittsburg, PA: University ofPittsburgh,Leaming Research and Development Center.[47] Schrum, L. M. (1993). Technology development foreducators: Three models of implementation.In D. A.Willis, B. Robun ve J. Willis (Eds.), TechnologyandTeaclıer Education Annual 1993 (pp. 550-553). Charlottesville,VA: AACE.[48] Selwyn, N. (1997). Students' attitudestoward computers:Validation of a computer attitude scale for 16-19education. Computers in Education. 28(1),35-41.[49] Sheingold, K., ve Hadley, M. (1990). AccomplishedTeachers: IntelZratingComputers intoClassroom Prac-~. New York: Bank Street College Education.[50] Stevens, D. (1980). How Educators Perceive Computersin Classroom. AEDS Journal. 13,221-232.[51] Watt, M., ve Watt, D. (1988). Making a differencewith computers: Successfully integratingcomputertoolsinto the school cumculum: InternationalCouncilfor Computers in Education.[52] Wiske, M. S. (1987). How technologv affects teaching(Technical Report No. 87-10). Cambridge, MA: HarwardUniversity, Graduate School of Education, EducationalTechnology Center.[53] Yaghi, H. (1996). The role of the computer in theschool as perceived by computer using teachers andschool administrators.Journal of Educational ComputerResearch. 15(2), 137-155.[54] Yeaman, A. R. J. (1993). The mythical anxieties ofcomputerization:A Barthesian analysis of a technologicalmyth. In R. Muffiletto ve N. N. Knupfer (Eds.),Computers in Education: Social. Polotical. and HistoricalPerspectives (pp. 105-128). Cresskill, NJ:Hampton Press Inc.[55] Zehr, M. A. (1997). Teaching the Teachers. EducationWeek. 17(11),26-29.[56] Zehr, M. A. (1998). The state of the states: Many stillhaven't dealt with the most difficu1t policy issues.Education week. 18(5),69-96.[57] Zeitz, L. E. (1995). Developing a technology workshopseries for your faculty and staff. The ComputingTeacher. 22(7), 62-64


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 1359
  • Üye: 0
  • Toplam: 1359

Detaylı İstatistikler